Arcibiskup Bober povzbudil kňazov v službe chorým

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý si pripomíname 11. februára, predseda KBS Bernard Bober povzbudil kňazov v službe v nemocniciach.
TK KBS 11.02.2024
Arcibiskup Bober povzbudil kňazov v službe chorým

Na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej si pripomíname aj Svetový deň chorých. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Pri príležitosti liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, keď Cirkev slávi Svetový deň chorých, košický arcibiskup Bernard Bober sa prihovára kňazom, ktorí slúžia v nemocniciach. Jeho list prinášame v plnom znení.

Milí bratia v kňazskej službe trpiacim a chorým,

v posolstve Svätého Otca Františka k 32. svetovému dňu chorých sa pápež opiera o princíp samého Stvoriteľa: Nie je dobre byť človeku samému (Gn 2, 18).

Človek je teda stvorený pre spoločenstvo a jeho život sa realizuje v nevyhnutnom rozmere vzťahov.

Naozaj, osamelosť sa najviac prejavuje vo chvíľach neistoty, choroby a telesnej slabosti.

A nemusí ísť len o vážnu chorobu, lebo aj vojnové konflikty môžu priniesť odlúčenie, opustenosť a strach.

Paradoxne, aj v krajinách, kde je relatívny pokoj a dobré hmotné zabezpečenie, pociťujú starí a chorí ľudia osamelosť a úzkosť.

Čím to je, že im okrem zdravotnej starostlivosti nedokážeme dať viac povzbudenia, osobného času a zmiernenia rôznych obáv?!

Chcem preto povzbudiť všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia chorým, aby im okrem zdravotnej starostlivosti poskytli každý deň dobré slovo, úsmev, hoci aj cez slzy, dobrú radu a potešenie.

Je to služba ťažká a únavná, hlavne, keď sami trpíme nedostatkom oddychu a pokoja, ale je to istá cesta posväcovania.

Lekári, zdravotníci i naši kňazi pôsobiaci v nemocniciach sa totiž nestretávajú iba s krížom a ťažkosťami, ale i s povzbudivými obráteniami a príkladnou vierou.

Toto ich veľakrát posilňuje a uisťuje v presvedčení, že ich služba je potrebná a užitočná.

Milí bratia kňazi, vedome venujme čas i pozornosť všetkým chorým a starým, ku ktorým nás Boh posiela!

V neľahkých životných chvíľach pacientov, keď ich preniká strach o budúcnosť či večnosť, ste to mnohokrát iba vy, ktorí sa im láskavým prístupom a slovom plným nádeje môžete priblížiť ako Ježiš, keď uzdravoval srdcia a otváral oči pre vieru.

Aj vy vzbudzujte dôveru, pozbavujte strachu a prinavracajte pokoj, upevňujte vieru v uzdravenie a hlavne vo večný život.

Ďakujem vám v mene trpiacich a chorých za vašu náročnú prácu a vyprosujem vám na príhovor Panny Márie Lurdskej, patrónky chorých, radosť zo služby, aby ste aj vy mohli pocítiť povzbudenie a podporu zo strany tých, ktorí statočne a trpezlivo nesú svoje ťažké životné kríže.

Cez vás, milí bratia, chcem pozdraviť a povzbudiť všetkých, ktorí sa o chorých starajú, zdravotníkov a lekárov, pomocný personál, ošetrovateľov i mnohých dobrovoľníkov, ktorí trpiacim darujú svoj vzácny čas.

Poďakujte za mňa aj vedeniu nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujete.

Nech ich Boh požehná a nech im je on sám odmenou najvyššou!

S pozdravom a požehnaním

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita

Zdroj: -TK KBS-