Arcibiskup Bukovský bol ustavične v pohybe, kráčal spolu s ľuďmi

Pri príležitosti storočnice narodenia arcibiskupa Jána Bukovského sa 15. januára slávila svätá omša v Nitre-Kalvárii. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý sa veriacim prihovoril aj v homílii.
Tomáš Gerboc, SVD 17.01.2024
Arcibiskup Bukovský bol ustavične v pohybe, kráčal spolu s ľuďmi

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli slávil 15. januára v kostole v Nitre-Kalvárii svätú omšu za arcibiskupa Jána Bukovského. Snímka: Apoštolská nunciatúra na Slovensku

Homília apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho pri príležitosti stého výročia narodenia Jána Bukovského.

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“

Týmito slovami proroka Izaiáša možno zhrnúť život a poslanie Jána Bukovského.

Pripomíname si ho v roku stého výročia jeho narodenia, v deň spomienky sv. Arnolda Janssena, zakladateľa troch misionárskych kongregácií, medzi ktoré patrí aj Spoločnosť Božieho Slova.

Ján Bukovský vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v ranej mladosti a jeho misionárske povolanie ho priviedlo k dokončeniu štúdií v Spojených štátoch, aby bol pripravený uskutočniť mandát nášho Pána: ísť ohlasovať radostnú zvesť podľa charizmy a inšpirácie svätého Arnolda Janssena a v celom svete sa deliť o život so všetkými, ktorí to potrebujú.

Ján Bukovský oživoval s dušou misionára všetku svoju prácu, zodpovednosť a povinnosti.

Bol veľmi nadaný a vzdelaný, ovládal mnoho jazykov (hovoril plynule deviatimi jazykmi), po niekoľkých rokoch pôsobenia ako prednášajúci Svätého písma bol zvolený za člena Generálnej rady Spoločnosti Božieho Slova, kde ako poradca cestoval po celom svete a stretával sa so svojimi spolubratmi misionármi v početných krajinách, v ktorých slúžili misionári Spoločnosti Božieho Slova.

Jeho veľké skúsenosti a znalosti, najmä z východnej Európy, ho priviedli k práci na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne a k tomu, aby sa stal jedným z najbližších spolupracovníkov kardinála Agostina Casaroliho, svetoznámeho štátneho sekretára Svätej stolice, vo veľmi výnimočnom historickom okamihu, keď sa na Druhom vatikánskom koncile otvorila cesta k dialógu s celým svetom, vlastne s ľudstvom, a teda i so všetkými štátmi sveta.

Diplomacia kardinála Agostina Casaroliho bola zameraná na budovanie mostov.

Nahradiť múry, ktoré v tom čase oddeľovali západnú a východnú Európu, mostami dialógu a mieru.

Diplomacia je umenie možného, je založená na spoločnom porozumení a rešpekte, pričom sa začína tým, čo spája ľudí a spoločnosť.

V tejto perspektíve Jánovi uľahčila skutočnosť, že bol naturalizovaný ako Američan, mal potrebnú znalosť jazykov a vykonal mnohé cesty v krajinách východnej Európy, ktoré mu otvorili cesty na možnú spoluprácu, a tak prispeli k budovaniu mostov.

V skutočnosti ohlasoval dobrú zvesť a ohlasoval mier a pokoj.

Čoskoro po páde socialistického režimu sa stal apoštolským nunciom v Rumunsku a potom vatikánskym zástupcom v Moskve (Rusko).

Po odchode do dôchodku spolupracoval ako člen Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a bol konzultantom na Štátnom sekretariáte.

Osobne som sa stretol s Jánom Bukovským, keď bol apoštolským nunciom v Bukurešti (Rumunsko), v tom čase som pôsobil ako sekretár nunciatúry v Maďarsku, a skutočne na mňa veľmi zapôsobila jeho osobnosť a poznatky, ako aj jeho zmysel pre humor.

Kvôli veľkým rekonštrukčným prácam v dome si pamätám na jeho radostné poznámky o tom, ako bolo ťažké znovu otvoriť starý a historický dom.

Vskutku Ján Bukovský dal svojmu diplomatickému životu nový rozmer otvorenosti, ktorý vychádzal z jeho misionárskeho povolania a skúseností.

Pozvanie pápeža Františka vyjsť von, ísť na periférie, otvoriť dvere Slovu, už v minulosti uskutočňoval Ján Bukovský.

Diplomatická a pastoračná misia v súčasnom svete, ak majú byť účinné, potrebujú prejsť od statického a vyčkávacieho pohľadu k dynamickému a nadšenému hľadaniu.

Byť v pohybe, kráčať spolu s ľuďmi.

Byť misionárom znamená byť neustále v pohybe.

Svätý Pavol nás učí, že všetci sme zakorenení v láske a pastoračným poslaním Cirkvi je ukázať svetu, aká široká, dlhá a hlboká je Božia láska.

Láska, ktorá prevyšuje každé poznanie.

Poslanie Cirkvi, naše poslanie je misia lásky.

Pápež František trvá na tom, že naozaj musíme podporovať univerzálne bratstvo, pretože keď sa staneme bratmi, môžeme si skutočne pomáhať a zachraňovať sa navzájom.

V evanjeliu nám bol zvestovaný začiatok Jánovho evanjelia: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“

Misionári Božieho Slova, na príhovor svätého Arnolda Janssena, prinášajú a ohlasujú Slovo svetu, s láskou... a Ján Bukovský ako člen Spoločnosti Božieho Slova bol skvelým príkladom misionára a diplomata, ktorý slúžil Cirkvi a otváral nové cesty k dialógu a pokoju.

Drahí bratia a sestry, „aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj“. 

Spomínajúc dnes na Jána Bukovského, modlime sa za jeho večný odpočinok, a nielen uvažujme a oceňujme jeho veľkú misionársku a diplomatickú prácu, ktorú vykonal, nielen zostávajme a rozjímajme nad minulosťou, ale modlime sa, aby nás všetkých inšpiroval, aby sme nasledovali jeho príklad neúnavného budovateľa mieru a aby jeho život mohol priťahovať a motivovať mladých mužov a ženy, aby odpovedali na volanie Boha, nové povolania pre misijný život rodiny a spoločnosti založenej svätým Arnoldom Janssenom. Amen.