Bazilikou je už tridsať rokov

Počas slávenia fatimskej soboty 5. septembra si Banskobystrická diecéza pripomenula a oslávila 30. výročie povýšenia pútnického Chrámu Návštevy Panny Márie na Starých Horách na baziliku minor.
Peter Lupták 08.09.2020
Bazilikou je už tridsať rokov

Svätú omšu na Studničke, ktorá patrí do pútnického areálu Starých Hôr, slávil biskup Marián Chovanec. Snímka: Miloš Viktorín, OCD

Dekrét o vyhlásení starohorského chrámu za baziliku minor bol v Ríme podpísaný 1. augusta 1990 a slávnostne vyhlásený na Starých Horách 15. septembra 1990 za účasti približne 12-tisíc pútnikov. Pri príležitosti 30. výročia tohto aktu slávili na starohorskej Studničke svätú omšu. Za účasti mnohých kňazov a pútnikov z diecézy i mimo nej slávil Eucharistiu banskobystrický biskup Marián Chovanec.

V úvode spomenul, že titul bazilika minor vyjadruje úzke spojenie so samotným Svätým Otcom a Svätou stolicou a každý veriaci je pozvaný vytvárať túto jednotu s pápežom.

V homílii sa pútnikom prihovoril cirkevný historik a farár farnosti Banská Bystrica-mesto Gabriel Brendza. Veriacim priblížil vývoj pútnických miest:

„Od vekov veriacich fascinovala skutočnosť príchodu Božieho Syna na tento svet, a keďže veľmi často nemohli cestovať priamo do Svätej zeme, sprítomňovali si tieto veľké tajomstvá vo svojich regiónoch. V súvislosti s takýmto prežívaním vznikali aj regionálne pútnické mariánske miesta.

I keď v každom kostole bol oltár, socha či obraz Božej Matky, veriaci chceli mať tú, ktorá porodila Spasiteľa, aj na akomsi posvätnom mieste, na ktoré by prichádzali, ako deti prichádzajú do domov a izieb svojich matiek.“ 

Gabriel Brendza dodal, že domovom, kde veriaci cítia blízkosť nebeskej Matky, sú i Staré Hory. Pútnický charakter tohto miesta siaha až do konca 15. storočia, keď bola na hlavný oltár tamojšieho kostola umiestnená milostivá gotická socha Panny Márie, o ktorej sa kunsthistorici domnievajú, že ju priniesli nemeckí osadníci z okolia terajšieho Norimbergu.

Podobne ako biskup Marián Chovanec aj Gabriel Brendza pripomenul, že titul bazilika minor predstavuje úzke spojenie s pápežom a jednotu s biskupmi.

„Nie je dobré, keď sa pápež kritizuje a spochybňuje. Spomeňme si na príklad našich bratov gréckokatolíkov z roku 1950. Stačilo vynechať meno vtedajšieho pápeža Pia XII. z liturgických modlitieb, formálne podpísať pravoslávie a kňazi mohli ostať na tých istých farách a slúžiť v tých istých chrámoch.

Oni si však uvedomovali, že nejde len o meno, ale o pravdu viery a jednotu s pápežom. Preto radšej volili väzenie, vyhnanstvo a pobyt v cudzine, kde trpeli nielen oni, ale aj ich rodiny. Sestry a bratia, nepatrí sa spochybňovať úrad pápeža. Tu tiež nejde o Wojtyłu, Ratzingera či Bergoglia. Ale o pravdu viery,“ pripomenul Gabriel Brendza.

Upriamil pozornosť aj na jednotu s biskupmi, pričom poukázal na postoj niektorých veriacich, ktorí odmietali rozhodnutie o podávaní Eucharistie do rúk z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu:

„Keď tak biskupi rozhodli, bolo to preto, že chcú chrániť naše zdravie a životy v zmysle hygienických a medicínskych predpisov. Kde sa potom berie revolta a svojvoľnosť voči týmto usmerneniam, keď si niektorí myslia, že musia Eucharistiu prijímať len do úst? Eucharistia má byť princípom a znakom jednoty. Keď nás rozdeľuje alebo vyčleňuje zo spoločenstva alebo uzatvára do pyšnej exkluzivity, máme Kristovho ducha?“

Na konci svätej omše biskup Marián Chovanec poďakoval svojim predchodcom Jozefovi Ferancovi a Rudolfovi Balážovi, ktorí sa zaslúžili o to, že starohorský chrám dostal titul bazilika minor. Zároveň poďakoval aj karmelitánom, ktorí sa v súčasnosti o toto pútnické miesto starajú.

Po svätej omši sa slávnostný sprievod presunul pred bránu baziliky, kde biskup Chovanec požehnal novú tabuľu označujúcu titul baziliky.