Bioetická subkomisia upozorňuje na neodborné odporúčania

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala 5. januára vyjadrenie k stanovisku občianskeho združenia Lekárnici za život (LZŽ), ktoré sa týka problematiky očkovania proti ochoreniu COVID-19.

TK KBS 12.01.2021
Bioetická subkomisia upozorňuje na neodborné odporúčania

Subkomisia tak urobila napriek tomu, že je verejne k dispozícii jednoznačné oficiálne stanovisko KBS v tejto veci, vydané 8. decembra 2020.

K dispozícii sú aj obdobné, vecne súhlasné stanoviská iných biskupských konferencií vydané v Európe či v zámorí, ako aj jasné vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery – Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín z 21. decembra 2020, priamo schválená pápežom Františkom.

Skutočnosť, že s uvedenými explicitnými vyjadreniami učiteľského úradu Katolíckej cirkvi je materiál združenia LZŽ vo viacerých podstatných morálnych hodnoteniach a odporúčaniach v priamom rozpore, by mala pre veriaceho kresťana katolíka plne postačovať na jeho jednoznačné odmietnutie.

Odborné prešľapy

Autori materiálu LZŽ ním nepreukázali, že majú dostatočnú medicínsku, vakcinologickú, farmaceutickú či inú vedecky fundovanú odbornosť na kvalifikované zhodnotenie skutočností a poznatkov, na ktoré sa odvolávajú.

Výsledkom sú, žiaľ, viaceré pseudovedecké, chybné, odborne neudržateľné a informačne škodlivé vyjadrenia aj odporúčania, ktoré sa v materiáli LZŽ uvádzajú. Tieto odborné prešľapy, hoci aj zahalené do zdanlivo vedecky znejúceho jazyka, je potrebné z vedecko-odborného hľadiska jednoznačne odmietnuť.

Subkomisia pripomína, že zmysluplná, konkrétna odborná diskusia predpokladá nevyhnutnú mieru odbornej kvalifikácie na oboch diskutujúcich stranách. Pokiaľ na jednej strane, ako ukazuje obsah, mätúce závery a chybné odporúčania materiálu LZŽ, takáto kvalifikácia absentuje, odborná diskusia má len malú nádej na úspech.

Subkomisia v tejto súvislosti pripomína vyjadrenie KBS z 8. decembra 2020, v ktorom sa uvádza, že „nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať“.

Vedomé ohrozovanie života

Subkomisia zároveň konštatuje, že združenie LZŽ nemalo a ani v súčasnosti nemá oficiálne cirkevné schválenie. Aktuálne vyjadrenia alebo odporúčania tohto združenia, ktoré sa týkajú záležitostí kresťanskej viery alebo mravov, nemožno teda považovať za stanoviská, ktoré by vyjadrovali autentické učenie Katolíckej cirkvi v týchto otázkach.

To sa osobitne týka odporúčania, aby si členovia LZŽ uplatnili výhradu vo svedomí a nikdy nevydávali vakcíny, ktorých dodávky už doposiaľ Európska komisia dojednala.

Ide o zbytočné a neúnosné bremeno, ktoré LZŽ svojvoľne kladie na svedomie lekárnikov, najmä po tom, ako sa k etickej otázke pôvodu či výroby vakcín opakovane vyjadril učiteľský úrad Katolíckej cirkvi i KBS.

Ide zároveň o extrémne nerozumný a nezodpovedný prístup v súčasnej situácii, keď sú vo veľmi vážnom ohrození života a zdravia početné skupiny obyvateľstva a medicína nemá k dispozícii iné účinnejšie prostriedky a eticky úplne bezproblémové alternatívy.

Subkomisia s poľutovaním konštatuje, že hoci združenie LZŽ sa svojím názvom Lekárnici za život hlási k ochrane ľudského života, touto výzvou a jej odporúčaniami sa, žiaľ, zaradilo medzi tých, ktorí spochybňovaním odborných medicínskych autorít aj magistéria Cirkvi vedome ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva.