Bratislavská eparchia má nového pomocného biskupa

Svätý Otec František vymenoval 23. januára nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa ním vladyka Milan Lach, SJ, doterajší sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA). Pridelili mu titulárne sídlo Ostracine, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku.
TK KBS 23.01.2023
Bratislavská eparchia má nového pomocného biskupa

Biskup Lach od roku 2017 pôsobil v Eparchii Parma v USA, teraz sa vracia na Slovensko. Snímka: archív Eparchie Parma

Biskup Milan Lach, SJ, sa narodil 18. novembra 1973 v Kežmarku. Po gymnaziálnych štúdiách ho v roku 1992 prijali do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove. 

Rehoľné povolanie

Po treťom ročníku pocítil rehoľné povolanie a vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľuby. 
V základných teologických štúdiách pokračoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave v roku 1997.

V rokoch 1999 až 2000 bol v rámci rehoľnej formácie na magisterke ako vychovávateľ v jezuitskom chlapčenskom internáte v Košiciach. Teologické štúdium ukončil na TF TU v Bratislave v roku 2001.

Z rúk vladyku Milana Chautura, CSsR, prijal 11. novembra 2000 diakonskú a 1. júla 2001 kňazskú vysviacku v katedrálnom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.   

Centrum spirituality

Do roku 2003 pôsobil v Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka, vedeckovýskumnom pracovisku TF TU, ako vedecký pracovník. 
Od roku 2003 do roku 2004 bol poverený vedením centra. Zároveň ako kňaz vypomáhal pastoračne veriacim v Košiciach a okolí.  

Do centra sa vrátil aj v roku 2009 po štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Od decembra 2011 do vymenovania za biskupa pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde vyučoval kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu.

Veda aj skauti

V Spoločnosti Ježišovej na Slovensku bol od 30. decembra 2009 konzultorom provinciála a od 1. januára 2012 bol aj delegátom pre formáciu jezuitských scholastikov. 

Vedeckú prácu vyvažoval prácou s ľuďmi. Venoval sa duchovnej službe gréckokatolíckym veriacim ako výpomocný duchovný v bratislavskej farnosti. Bol aktívnym vo Federácii skautov Európy ako národný duchovný asistent. 

Medzi jeho záľuby patrí príroda, knihy a spev. Už v čase vysokoškolských štúdií pôsobil v Zbore sv. Romana Sladkopevca v Prešove. Plynule hovorí po taliansky, aktívne komunikuje anglicky a rusky, pasívne francúzsky.

Na biskupskom stolci

Pápež František ho vymenoval 19. apríla 2013 za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu a titulárneho biskupa ostrazinského. Jeho biskupským heslom je Servire (Slúžiť). Biskupskú vysviacku prijal z rúk vtedajšieho prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka, SJ, 1. júna 2013 v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Zároveň sa stal protosynkelom Prešovskej archieparchie.

Ako pomocný biskup Prešovskej archieparchie bol členom Rady hierarchov, predsedom Bioetickej subkomisie KBS, predsedom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a predsedom Metropolitnej liturgickej komisie.

V septembri 2016 ho Kongregácia pre východné cirkvi vymenovala za vizitátora – delegáta pápežských kolégií a rehoľných študentátov v meste Rím.

Na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24. júna 2017 sa stal apoštolským administrátorom Gréckokatolíckej eparchie Parma v USA, ktorá patrí do Pittsburskej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA.

Prvého júna 2018 ho pápež František vymenoval za biskupa Ruténskej eparchie Parma v USA.