Celoslovenská ekumenická bohoslužba bola v Trnave

Na celom svete sú dni od 18. do 25. januára vyhradené na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nad celoslovenskou modlitbovou iniciatívou prevzala záštitu Ekumenická rada cirkví a predseda Rady KBS pre ekumenizmus, trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Zuzana Artimová 23.01.2023
Celoslovenská ekumenická bohoslužba bola v Trnave

Arcibiskup Orosch počas ekumenickej bohoslužby pripomenul veľký význam ekumenického stretnutia s pápežom Františkom v roku 2021. Snímka: Ján Lauko

Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1, 17).

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pripravilo a uverejnilo Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Ekumenický výbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania pripravil aj online ekumenické modlitebné stretnutia s biblickým zamyslením.

 

Celoslovenská ekumenická bohoslužba

V Kostole sv. Anny v Trnave sa 22. januára uskutočnila Celoslovenská ekumenická bohoslužba.

Hudobne ju sprevádzal Komorný zbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v úvodnom príhovore privítal účastníkov modlitebného stretnutia:

„Milovaní moji bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi - milí predstavitelia spoločenského, politického, občianskeho života, milí hostia, bratia a sestry, kňazi, rehoľníci, rehoľné sestričky uršulínky, ktoré nás prijali do svojho uršulínskeho Chrámu sv. Anny, i vy, drahí moji bratia a sestry, ktorí nás sledujete prostredníctvom televízie - stretávame sa na 29. celoslovenských ekumenických bohoslužbách.

Na stretnutí sa zúčastnili:

Radovan Čikeš, riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry SR;

biskup Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v., predseda Ekumenickej rady cirkví v SR;

Róbert Geresi, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi;

Gabriela Kopas, superintendetka Evanjelickej cirkvi metodistickej;

Rastislav Mišura, generálny vikár Cirkvi československej husitskej;

Ladislav Bilý, kancelár metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi;

Ján Szőllős, podpredsedu Ekumenickej rady cirví a člen Bratskej jednoty baptistov;

Štefan Zahradník, generálny vikár Starokatolíckej cirkvi;

Ľubor Skladaný, duchovný správca Apoštolskej cirkvi;

František Kolesár, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa;

Ladislava Krpala, generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví;

podplukovník Viktor Sabo, generálneho duchovného ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR;

kanonik, farár a dekan Jozef Gallovič z Rímskokatolíckej farnosti Trnava-mesto;

Radomír Vařák, zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. v Trnave;

Marián Sabol, kňaz Gréckokatolíckej cirkvi;

kapitán Dávid Varga Eštók, dekan, riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR;

Lucia Martonová, kancelárka Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR;

Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa Evanjelickej cirkvi a. v.;

Marián Bodolló, duchovný finančného riaditeľstva SR.

 

Ekumenický odkaz pápežov

Trnavský arcibiskup v príhovore uviedol:

„Keby som mal v krátkosti zhodnotiť, ako sa Katolícka cirkev priblížila k Ekumenickej rady cirkví a v ktorom období to bolo zjavné a viditeľné, tak musím povedať, že pápež Ján Pavol II. v encyklike Ut unum sint zdôraznil ústredný význam ekumenizmu.

Hnutie podporujúce zjednotenie kresťanov nie je len nejakým príveskom k tradičným činnostiam Cirkvi, naopak: je organickou súčasťou jej života a pôsobenia.“

Podľa slov arcibiskupa Oroscha „nedávno zosnulý pápež Benedikt XVI. chcel podobne ako jeho predchodca vynaložiť maximálne úsilie na obnovenie jednoty všetkých Pánových učeníkov.

Benedikt XVI. povedal: Pokiaľ ide o mňa, chcem znovu potvrdiť rozhodnutie, ktoré som vyslovil na začiatku svojho pontifikátu - mojou prvoradou úlohou je neúnavne pracovať na obnovení plnej a viditeľnej jednoty všetkých Kristových nasledovníkov.

Jedna z hlavných túžob kresťanov je plné spoločenstvo všetkých ľudí s Bohom v súlade s Pánovou modlitbou: Aby všetci boli jedno.“

Arcibiskup Orosch ďalej pripomenul slová, ktoré Benedikt XVI. povedal na Svetových dňoch mládeže v roku 2005 v nemeckom Kolíne:

„Do kontextu kolínskych dní bohatých na nádej veľmi dobre zapadá ekumenické stretnutie s predstaviteľmi iných cirkví a cirkevných spoločenstiev.

Úloha Nemecka v ekumenickom dialógu je dôležitá tak pre dejiny rozdelenia, ako aj pre významnú cestu zmierenia uskutočnenú v tomto svete.

A ako opäť neprežívať s emóciami návštevu kolínskej synagógy, kde sídli najstaršia židovská komunita v Nemecku?

So židovskými bratmi som si spomenul – hovorí Benedikt XVI. - na šoa a vtedy 60. výročie oslobodenia nacistických koncentračných táborov.

Na tento rok vtedy pripadalo aj 40. výročie koncilovej deklarácie Nostrum aetate, ktorá začala novú etapu dialógu a duchovnej solidarity medzi židmi a kresťanmi.“

Napokon trnavský arcibiskup spomenul „záležitosť, ktorá sa veľmi citlivo a úzko týka nás tu prítomných: návšteva pápeža Františka na Slovensku v septembri 2021“.

„Ja som pri tejto príležitosti povedal, že sa udiala vec, ktorá sa v histórii Cirkvi asi nikdy nestala.

Pretože brat generálny biskup je aj predsedom Ekumenickej rady cirkví.

Pred návštevou pápeža na nunciatúre sme sa schádzali práve na biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a on nám tam rozdával také ,povolenky´ na krk, aby sme sa mohli stretnúť s pápežom.

A on tú ,povolenku´ dával na krk mne rímskokatolíckemu biskupovi, aby som sa so Svätým Otcom mohol stretnúť.

Pre mňa to bolo také dojímavé, že to nie je len stretnutie sa na ekumenických aktivitách, ale aj kvázi taký vonkajší znak a symbol ekumény,“ priblížil predseda Rady KBS pre ekumenizmus, trnavský arcibiskup Ján Orosch.

V tejto súvislosti zopakoval slová, ktorými sa účastníkom ekumenického stretnutia 12. septembra 2021 na apoštolskej nunciatúre Svätý Otec prihovoril: „Srdečne vás pozdravujem.

Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety.

Ja - pútnik na Slovensku, vy - vítaní hostia na nunciatúre.

Som rád, že prvé stretnutie je s vami.

Je to znak, že kresťanská viery je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva.

Ďakujem, vaša blaženosť, brat Rastislav, za vašu prítomnosť; ďakujem, drahý biskup Ivan, predseda ekumenickej rady, za slová, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa prešlo od konfliktu k spoločenstvu.

Drahí bratia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu.

Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať a ktorého sa treba pridŕžať.

Uisťujem vás, že si na vás spomeniem v modlitbe a prosím vás, aby ste sa aj vy za mňa modlili.“

Arcibiskup Orosch podčiarkol, to bolo pápežovo prvé stretnutie na Slovensku so spoločenstvom, a tým spoločenstvom bola Ekumenická rada cirkví a všetci pozorovatelia, ktorí patria do tohto spoločenstva.

-ART-