Chcú posilniť náboženskú a etickú výchovu

Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej a náboženskej výchovy vydali 8. marca na pôde Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásenie, ktorým vyzývajú na posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom Človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. V tejto oblasti sú združené práve predmety etická a náboženská výchova.
Ján Lauko 16.03.2021
Chcú posilniť náboženskú a etickú výchovu

Signatári na základe aktuálnych výskumov a praktických skúseností počas dištančného vzdelávania konštatujú, že súčasná situácia žiakov poukazuje na zjavnú potrebu zdôrazniť, skvalitniť a posilniť ľudsko-hodnotový pilier v edukačnom systéme slovenských škôl.

„Táto potreba tu bola vždy, no mimoriadne sa zvýraznila práve v situácii pandemickej krízy, ktorá uzavrela žiakov do pseudosociálneho sveta, pred obrazovky počítačov a mobilov. Pritom sme presvedčení, že sa ešte nástojčivejšie bude ukazovať v čase sociálnej a mravnej rekonvalescencie,“ uvádzajú akademici.

Podľa nich prvky morálno-hodnotovej výchovy nachádzajú svoje koncepčné ťažisko v predmetoch etická a náboženská výchova.

„Práve dnes je mimoriadne potrebné zamerať pozornosť na kvalitnú výučbu týchto školských predmetov a posilniť ich postavenie vo výchovno-vzdelávacej praxi slovenských škôl,“ píšu signatári.

Na zástupcov školských a vzdelávacích politík na Slovensku sa vo vyhlásení obrátili s tým, aby pri pokusoch o reformovanie systému výchovy a vzdelávania bola problematika mravnej a hodnotovej výchovy jednou z ústredných tém.

Signatári vyzvali rezort školstva a štátne rezortné organizácie, aby zachovali a zvýraznili miesto vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty a príslušných predmetov etická a náboženská výchova.