Dokument reaguje na túžbu po synodálnejšom spôsobe konania v Cirkvi

Dokument pre kontinentálnu etapu (DKE) je už k dispozícii v slovenskom preklade. Ide o pracovný text, ktorý sumarizuje doterajšie syntézy synodálneho procesu z celého sveta. 
TK KBS 04.12.2022
Dokument reaguje na túžbu po synodálnejšom spôsobe konania v Cirkvi

Národný koordinátor synodálneho procesu Ivan Ružička. Snímka: Erika Litváková

Dokument bol vypracovaný na základe syntéz jednotlivých biskupských konferencií.

Syntézy sa týkajú prvej konzultačnej fázy synodálneho procesu. Tá sa začala na podnet pápeža Františka v októbri 2021.

Tento pracovný text bude základom pre práce a „referenčným rámcom“ druhej, teda kontinentálnej etapy synodálnej cesty. 

So 45-stranovým dokumentom budú pracovať kontinentálne synodálne zhromaždenia, ktoré sa budú konať od januára do marca 2023.

Text je pretkávaný citátmi, aby dal zaznieť hlasu Božieho ľudu z rozličných častí sveta.

 

Národný koordinátor synodálneho procesu Ivan Ružička priblížil dokument v krátkom rozhovore.

 

Čo vlastne predstavuje pracovný dokument pre kontinentálnu etapu (DKE) a kto je jeho tvorcom?

DKE je text, ktorý pripravil Generálny sekretariát Synody. Vznikol z podkladov z miestnych/národných syntéz.

Išlo o 112 odpovedí z biskupských konferencií (zo 114) a 15 z 15 východných cirkví.

V septembri tím generálneho sekretariátu spolu s viacerými odborníkmi zasadal v talianskom mestečku Frascati a ovocím ich práce je text DKE.

Zaujímavosťou dokumentu je, že obsahuje iba citácie zo Svätého písma a národných syntéz vrátane slovenskej.

 

Čo je cieľom DKE?

Umožniť dialóg medzi miestnymi cirkvami a univerzálnou Cirkvou.

Je to pracovný dokument, ktorý sa snaží vyzdvihnúť hlas Božieho ľudu s jeho postrehmi, otázkami, pochybnosťami či nesúhlasom.

Nemá sa preto považovať za dokument magistéria Cirkvi.

Nie je to však ani zoznam „citlivých“ otázok alebo tém.

Cieľom dokumentu je skôr stanoviť rámec na rozlišovanie týchto otázok v ďalších fázach synody.

 

Komu je dokument určený a ako s ním treba pracovať?

Každá biskupská konferencia prijala tento text ako pracovný nástroj na opätovné rozlišovanie toho, čo Boží ľud na celom svete v prvom roku synody povedal.

Aj Cirkev na Slovensku je pozvaná, aby sa v atmosfére modlitby a rozlišovania podelila o plody a podnety z čítania tohto dokumentu.

Text je preto určený všetkým, ktorí sa do synodálneho procesu zapojili a majú skúsenosť a poznanie zo slovenskej/miestnej synodálnej etapy.

Preklad dokumentu dostali i všetci diecézni a eparchiálni koordinátori, aby ho pomohli rozšíriť vo svojej diecéze a eparchii, podnietili záujem o prečítanie DKE v atmosfére modlitby, vypočuli si a zozbierali podnety za miestne cirkevné spoločenstvo.

S nimi sa následne oboznámi delegácia, ktorá pôjde za Slovensko na kontinentálne zasadnutie, ktoré sa pre európsky kontinent uskutoční v Prahe od 5. do 12. februára 2023.

 

Čo považujete v tejto etape za kľúčové?

DKE v závere obsahuje tri okruhy otázok:

1. Ktoré myšlienky najsilnejšie rezonujú s konkrétnymi skúsenosťami a realitou Cirkvi na vašom kontinente?

Ktoré skúsenosti sa vám zdajú nové alebo osvetľujúce?

2. Aké podstatné napätia alebo rozdiely sa javia ako zvlášť dôležité z pohľadu vášho kontinentu po prečítaní DKE a stíšení v modlitbe?

Aké sú teda problémy alebo otázky, ktoré by sa mali riešiť a zvážiť v ďalších krokoch procesu?

3. Ak sa pozrieme na to, čo vyplýva z predchádzajúcich dvoch otázok, aké sú priority, opakujúce sa témy a výzvy na konanie, ktoré možno riešiť s ostatnými miestnymi cirkvami na celom svete a prediskutovať počas prvého zasadnutia synodálneho zhromaždenia v októbri 2023?

Ochota počuť odpovede na tieto otázky z jednotlivých miestnych cirkví reaguje na hlbokú túžbu Božieho ľudu na celom svete po synodálnejšom spôsobe konania v Cirkvi na všetkých úrovniach. 

Preto povzbudzujem všetkých, ktorí sa s textom DKE oboznámia, aby sa zapojili a komunikovali svoje postrehy jednotlivým diecéznym koordinátorom.

-TK KBS-