Ekumenické stretnutie môže napomôcť k väčšiemu zmiereniu

Na to, čo môže ekumenické stretnutie Svätého Otca s predstaviteľmi jednotlivých cirkví na Slovensku priniesť na poli ekumenického dialógu, sme sa spýtali aj RADOSLAVA LOJANA, zástupca moderátora Ekumenického spoločenstva Košice a predsedu Ekumenickej komisie Arcidiecézy Košice.

Ján Lauko 11.09.2021
Ekumenické stretnutie môže napomôcť k väčšiemu zmiereniu

Ekumenický dialóg na Slovensku uprednostňuje dostatočný čas na vzájomné stretnutia pred rýchlymi, náhlymi a možno nedozretými vyhláseniami.

 

Aký význam má toto stretnutie pre ekumenické vzťahy na Slovensku?

Boží Duch nás vedie k jednote a budovaniu vzájomných vzťahov bez toho, aby sme boli „otrokmi strachu“, a chce si veriacich ľudí používať v tomto svete ako svoje nástroje. Stretnutie s pápežom Františkom môže priniesť pre ekumenické vzťahy na Slovensku tohto Božieho Ducha a napomôcť tak k ešte väčšiemu zmiereniu a ekumenickému dialógu na Slovensku.

Čím podľa vás pápež František môže povzbudiť slovenské ekumenické spoločenstvo?

Pápež František to už vo svojich početných príhovoroch aj naznačil, keď pri istej príležitosti povedal: „Jednota kresťanov je základnou požiadavkou našej viery; požiadavkou, ktorá pramení z hĺbky nášho bytia veriacich v Ježiša Krista. Vzývame jednotu, lebo vzývame Krista. Chceme žiť jednotu, lebo chceme nasledovať Krista, žiť jeho lásku, tešiť sa z tajomstva jeho bytostnej jednoty s Otcom, čo je napokon podstatou Božej lásky. Našou úlohou je prijať tento dar a zviditeľniť ho pre všetkých. Skôr než métou je jednota z tohto pohľadu kráčaním, so svojím pochodovým rozvrhom a so svojím tempom, so svojimi spomaleniami i zvýšeniami rýchlosti a tiež so svojimi zastávkami. Jednota si ako cesta vyžaduje trpezlivé očakávanie, húževnatosť, námahu a odhodlanie; neodstraňuje konflikty a neanuluje kontrasty, naopak, niekedy môže viesť k vystaveniu sa riziku nových nedorozumení.“

Práve tieto slová a povzbudenia pápeža Františka chceme naplno realizovať aj v rámci našich ekumenických spoločenstiev. Pápež František môže povzbudiť slovenské ekumenické spoločenstvo k tomu, že jednota nie je uniformita, ale spolupráca v každodennom živote spoločenstiev a cirkví.

Aké podnety môže Svätému Otcovi ponúknuť ekumenický dialóg na Slovensku?

Ekumenický dialóg na Slovensku uprednostňuje dostatočný čas na vzájomné stretnutia pred rýchlymi, náhlymi a možno nedozretými vyhláseniami. Zároveň sa denne učíme, že ekumenický dialóg môžu viesť iba ľudia so zreteľnou a zdravou náboženskou identitou. Identita totiž nie je niečo, čo máme zadefinovať, ale niečo, čo môžeme nájsť v stretnutiach s druhými.