Kapitulská je mimoriadne cenný priestor

Kapitulská/od minulosti po budúcnosť – pod týmto názvom sa niesla konferencia o jednej z najstarších ulíc v Bratislave. Konala sa 25. a 26. mája v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK.
Katolícke noviny 26.05.2023
Kapitulská je mimoriadne cenný priestor

Farár farnosti Bratislava-sv. Martina Peter Slepčan počas svojej prednášky v Aule Benedikta XVI. Snímka: Erika Litváková

Vďaka spolupráci farnosti sv. Martina, Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok STU a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu sa na sympóziu stretli historici a odborníci na pamiatkovú obnovu i rozvoj turizmu.

V prednáškach sa venovali kultúrnemu a duchovnému bohatstvu jedinečnej ulice, s ktorou sa spája viacero významných osobností.

Prítomných privítal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

„Kapitulská ulica je mimoriadne cenný architektonický priestor a my sa vzhľadom na dynamický rozvoj jej okolia nachádzame aj v mimoriadnom čase.

Z toho vyplýva mimoriadny formát podujatia, ktorým je práve konferencia.

Verím, že ak zostane človek v centre našej pozornosti, budeme mať ochotu nájsť aj mimoriadne riešenia,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

„Po mnohoročných skúsenostiach s rekonštrukciami národných kultúrnych pamiatok nielen na Kapitulskej ulici v Bratislave si uvedomujeme, že prišiel okamih, keď čoraz viac budeme potrebovať jeden druhého, od nadšených jednotlivcov po vzájomnú dôveru inštitúcií a samosprávy, aby sme hľadali cestu, ako prekonať kontrasty, ktoré, žiaľ, ani tejto ulici nechýbajú.

Uvedomujeme si, že skutočná hodnota Kapitulskej ulice je najmä v jej celistvosti, tak ako bola historicky konštituovaná,“ dodal bratislavský arcibiskup.

 

V publiku sedeli počas konferencie odborníci i laici, ktorým záleží na Kapitulskej ulici. Snímka: Erika Litváková

 

Využiť potenciál

Cieľom konferencie je podnietiť diskusiu o historickom mestskom verejnom priestore a využití jeho potenciálu pre súčasný rast, život a kultúru Bratislavy.

Peter Slepčan, farár farnosti Bratislava-sv. Martina, hovorí, že v tejto súvislosti je potrebné, aby zaznel aj hlas Cirkvi a ľudí, ktorí na Kapitulskej žijú, bývajú, pracujú.

„Záverečné tézy by mali načrtnúť cestu, po ktorej sa chceme uberať.

Ak chceme do budúcnosti čosi povedať alebo načrtnúť, musíme chápať minulosť, aby sme poznali genius loci tohto miesta a na ňom stavali.“

Prečo si jedna z mnohých ulíc v Bratislave zaslúži takú veľkú pozornosť, Peter Slepčan vysvetľuje, že bratislavské Staré Mesto nie je veľké, prichádza sem však veľa turistov.

„Vo vyspelých kultúrach ľudia majú k histórii úctu.

Naša spoločnosť je mladá, ale zobúdzame sa, dorastáme, dozrievame.

Svedčí o tom aj účasť na konferencii.“

Na Kapitulskej ulici je jeho srdcu blízky predovšetkým svätostánok v Katedrále sv. Martina.

„Potom je to miesto, kde bývam, a tiež sú to dlažobné kocky, ktoré sú krásne, keď sú pospolu jedna vedľa druhej, a vytvárajú mozaiku.“

Neopakovateľnú mozaiku vytvárajú aj budovy, udalosti a celá história Kapitulskej ulice.

„Hovorí to o kráse Cirkvi, o jej vznešených dejinách.

Keby tu neboli muži a ženy Cirkvi, veľa z toho, čo sa v dejinách viaže k tomuto mestu, by nebolo,“ dodáva Peter Slepčan.

Podľa jeho slov si katedrála zaslúži, aby jej predchádzal dôstojný priestor.

„Už cesta do chrámu má pripraviť myseľ i srdce človeka na prekročenie prahu v Božom dome. Keďže nám južné námestie pri dóme opeknelo, povedali sme si, že to skúsime aj z tejto strany.“

 

Prvý deň konferencie ukončila exkurzia po Kapitulskej ulici. Snímka: Erika Litváková

 

Silné duchovné prepojenie

Duchovný rozmer zdôrazňuje aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko:

„Je tu hlboké a silné prepojenie.

Po tejto ulici prichádza na slávenie Eucharistie do katedrály množstvo veriacich.

Veľa kňazov, ktorí v minulosti v dóme slávili sväté omše, bývalo práve na Kapitulskej ulici.

Vo viacerých objektoch boli súkromné kaplnky.

Ďalší duchovný rozmer spočíva v tom, že sa tu prednášali modlitby za čerstvo korunovaného panovníka, ktorý mal chrániť krajinu a starať sa o vdovy a siroty.

Panovník potom odtiaľ odchádzal do mesta, kde sa zastavil pred radnicou a vo františkánskom kostole pasoval rytierov.“

Jedno z aktuálnych prepojení symbolizuje názov auly bohosloveckej fakulty.

„Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský sa v roku 2015 obrátil na Benedikta XVI. a požiadal ho o dovolenie, či by súhlasil, aby aula, ktorú navštívil ešte ako kardinál v roku 1992, niesla jeho meno.

Benedikt XVI. v liste odpísal: ,Nepokladám sa za hodného tejto pocty, ale keď vy ste presvedčený, že je vhodné také pomenovanie, s vďačnosťou prijímam váš návrh. Bude to pre mňa radosť byť týmto spôsobom prítomný uprostred vašej teologickej i cirkevnej činnosti.“

 

Účastníci exkurzie po Kapitulskej ulici mohli nazrieť aj na nádvorie dómskej fary (snímka hore) a bývalého Esterházyho paláca (snímka dole). Snímky: Erika Litváková