Kardinál Kurt Koch položil veniec k pamätníku sviečkovej manifestácie

Kardinál Kurt Koch, prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov, si počas návštevy Slovenska pripomenul a uctil 35. výročie sviečkovej manifestácie. Vo štvrtok 30. marca v dopoludňajších hodinách položil veniec k pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
Zuzana Artimová 30.03.2023
Kardinál Kurt Koch položil veniec k pamätníku sviečkovej manifestácie

Kardinál Kurt Koch pri pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Snímka: Zuzana Artimová

Kardinál Kurt Koch pri pamätníku sviečkovej manifestácie v Bratislave 30. marca v príhovore povedal:

Excelencie, milí hostia, s radosťou vám adresujem môj srdečný pozdrav pri príležitosti 35. výročia sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala 25. marca 1988.

Pozdravujem excelencie a ďalších vzácnych hostí, ktorí sa tu zhromaždili pred pamätníkom, ktorý predstavuje túto historickú udalosť.

Túto sviečkovú manifestáciu iniciovali veriaci, ale zároveň nechala zaznieť požiadavke plného rešpektovania občianskych práv v Československu pre všetkých občanov – veriacich i neveriacich.

Zrodila sa z koreňov náboženského a občianskeho disentu, z tajnej Cirkvi, z laického apoštolátu, zo samizdatu, zo zavraždených kňazov a rehoľníkov, z desiatok rokov nespravodlivého väznenia, z utrpenia intelektuálov.

Svätý Ján Pavol II. vyzýval: „Nebojte sa!“

 

Bývalí politickí väzni Branislav Tvarožek a Anton Paulech odovzdali kardinálovi Kurtovi Kochovi dar - reprodukciu ruženca z chleba, ktorý vo väzení vyrobil Ján Bachratý. Snímky: Zuzana Artimová

 

Silu občianskeho odporu, šírku jeho požiadaviek, odvahu vzoprieť sa monolitickej moci a utrpeniu, ktoré táto moc spôsobila, možno považovať za začiatok pohybu, ktorý viedol ku konečnému pádu komunistickej totality na Slovensku a ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.

Slovo sloboda je základným posolstvom sviečkovej manifestácie, ktoré je aktuálne dodnes.

Na tejto demonštrácii sa zúčastnili ľudia rôznych názorov a rôznych konfesií – od katolíckeho, evanjelického a pravoslávneho disentu až po ľudí židovského pôvodu.

Rovní a rozdielni, ale všetci zjednotení pre spoločné dobro krajiny a ľudskej osoby, všetci zjednotení v uznávaní slobody a dôstojnosti zakorenených v ľudskom srdci, ktoré sú darom od Boha a ktoré nikto nemá právo odobrať.

Je dôležité pripomínať mladým ľuďom hodnotu našej dôstojnosti.

Ak aj utrpenie a mučeníctvo, ktoré podstúpili mnohí ľudia, aby potvrdili slobodu a uznanie nedotknuteľnosti každého človeka, a to v čase, keď je na svete ešte stále veľa krajín, kde za to môže byť človek väznený a prenasledovaný.

Táto sloboda a dôstojnosť je vzácny dar, ktorý si treba nielen draho zaslúžiť, ale aj s úsilím strážiť, aby takým zostal.

Nikdy nemôžete nikoho nútiť, ani v mene dobra.

Sloboda však robí človeka slobodným vtedy, ak premieňa život a smeruje ho k dobru.

„Pravda a sloboda nás musia znepokojovať,“ hovorí pápež František.

Musia nám neustále klásť otázky, aby sme mohli vždy hlbšie preniknúť do toho, čím skutočne sme.

Takto zistíme, že cesta k pravde a slobode je namáhavá a trvá celý život.

V dnešnej dobe, keď sa zdá, že všetko je rozvrátené a rozobraté, a kultúra sa zdá podmieňovaná etikou postpravdy, je dôležité pripomenúť si, že skutočnou slobodou je byť sám sebou a túto slobodu nemôžeme dosiahnuť inak ako v spoločenstve s druhými.

Demokracia je pravdepodobne politickou formou, ktorá najviac vyjadruje hodnotu ľudskej osoby, to znamená hodnotu jednotlivca ako súčasti vzťahovej existencie mužov a žien, ktorí chcú byť slobodní, uznávajú sa za rovnocenných a spoločne chcú určovať svoj osud.

Aby však demokracia existovala a bola pravdivá, musí toto všetko odzrkadľovať.

To znamená, že musí byť založená na dialógu, úcte, dôstojnosti, zodpovednosti, slobode realizovať vlastnú existenciu.

Sloboda a spoločenstvo sú pravdivé, no nie ich idoly.

Len vtedy sú pravdivé, ak sa vzájomne obohacujú, pretože sme stvorení na obraz trojjediného Boha, ktorý je sám v sebe absolútnou slobodou a absolútnou láskou.

Ďakujem vám, pretože svojím životom svedčíte o záväzku pokračovať v spoločnom kráčaní ako Boží ľud, ktorý vyšiel z egyptského otroctva.

Ďakujem vám za vašu živú pamäť.

Ste znamením a svedkom Kristovej slobody, ktorá uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachu a zdráhavosti.

Áno, nebojte sa! Ako tvrdí evanjelista Ján, v láske niet strachu.

Kráčajme ďalej tým, že budeme utvárať životy a spoločenstvá, v ktorých sa bude sloboda a spoločenstvo zrkadliť jedna v druhej ako výraz nášho božského pôvodu.

Ďakujem vám pekne za prijatie a prajem vám veľa Božieho požehnania.