Kardinálovi darovali kópiu ikony klokočovskej Bohorodičky

Kardinál Parolin si 16. septembra ako pútnik uctil klokočovskú ikonu Presvätej Bohorodičky. Štátny sekretár Svätej stolice sa pred liturgiou sv. Jána Zlatoústeho, ktorú slávil s veriacimi, zúčastnil na pešej procesii.
TK KBS 19.09.2023
Kardinálovi darovali kópiu ikony klokočovskej Bohorodičky

Kardinál Parolin sa poďakoval za putovanie ku klokočovskej Bohorodičke vzácnym darom – ružou zo striebra. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

Pešiu procesiu sprevádzala modlitba Akatistu, ktorú viedol košický emeritný eparcha Milan Chautur a emeritný torontský vladyka Marián Andrej Pacák. Kardinála Parolina sprevádzal košický eparcha Cyril Vasiľ so sprievodom. Pešia procesia vyvrcholila príchodom do gréckokatolíckeho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde si kardinál Parolin v modlitbe a bozkom obrazu uctil Presvätú Bohorodičku.

Kardinál Parolin sa poďakoval za putovanie vzácnym darom – ružou vyrobenou zo striebra.

Z Klokočova si kardinál Parolin odniesol kópiu ikony klokočovskej Bohorodičky. Ide o spoločný dar, ktorý mu odovzdal košický eparcha Cyril Vasiľ a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Kardinálovi Parolinovi má pripomínať jeho návštevu mariánskeho pútnického miesta Klokočov.

 

Vzácny pútnik kardinál Parolin sa zapojil aj do pešej procesie s ikonou Panny Márie Klokočovskej. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda


Homília kardinála Parolina počas liturgie sv. Jána Zlatoústeho v Klokočove:

Zastav sa a popočúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha a divom preveľkým.

Drahí bratia a sestry,

s týmito slovami starobylej piesne z Klokočova na perách prichádzame ako pútnici, aby sme si uctili svätú ikonu Panny Márie Klokočovskej, v historickom regióne Zemplín, na brehu Zemplínskej šíravy, ktorá je známa aj ako „východoslovenské more“.

Do gréckokatolíckej svätyne v Klokočove ročne prichádzajú tisícky pútnikov, ktorí u Najsvätejšej Panny nachádzajú útechu a podporu do života.

Aj my sme sa dnes zastavili, počúvame a uctievame si veľké zázraky Panny Márie z Klokočova, ktorá nám skrze svoj materinský pohľad dodáva nádej na našej životnej ceste.

Veď Najsvätejšia Panna osvetľuje našu cestu ako znamenie útechy a istej nádeje (4. Prefácia Panny Márie).

Srdečne pozdravujem Cyrila Vasiľa, košického eparchu, ako aj ďalších prítomných gréckokatolíckych biskupov spolu s biskupmi latinského obradu, osobitne pozdravujem aj Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska.

S bratským pozdravom sa obraciam aj na početných zástupcov kléru, seminaristov, rehoľníkov a rehoľníčky.

Pozdravujem aj predsedu parlamentu, predsedu košického samosprávneho kraja, ako aj všetkých prítomných zástupcov občianskych a vojenských orgánov.

Mám veľkú radosť, keď vidím, koľko ľudí dnes prišlo k Najsvätejšej Panne.

Táto svätyňa, duchovné a kultúrne dedičstvo Cirkvi a gréckokatolíckych veriacich, zjednocuje v uctievaní ikony Panny Márie Klokočovskej všetkých kresťanov – gréckokatolíkov, rímskokatolíkov i pravoslávnych.

Na základe spoločnej iniciatívy Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi Dikastérium pre východné cirkvi vyhlásilo v jubilejnom roku 2020 Pannu Máriu z Klokočova za patrónku Zemplína.

 

Kardinál Pietro Parolin s košickým eparchom, arcibiskupom Cyrilom Vasiľom. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

 

Drahí moji, prinášam vám srdečné pozdravy od pápeža Františka, ktorý má k Panne Márie Klokočovskej vrúcny vzťah.

Ikonu Najsvätejšej Panny totiž pápež František privítal v Bazilike sv. Petra a 29. júna 2021 ju vystavil na hlavný oltár.

Okrem toho pápež František počas apoštolskej cesty na Slovensko 14. septembra pred dvoma rokmi korunoval ikonu Panny Márie z Klokočova korunami, ktoré sám niekoľko mesiacov predtým požehnal vo Vatikáne.

Jednotu tohto miesta so Svätou stolicou podčiarkuje aj to, že v roku 2019 bola Svätyňa Panny Márie Klokočovskej pripojená k pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore.

História Panny Márie Klokočovskej nám hovorí, že Madona prejavila svoju materinskú ochranu a útechu prostredníctvom sĺz.

Klokočovská Panna Mária vyjadrila dojatie a prijala bolesť ľudu, ktorý ju vzýval a prosil o mier a jej nebeskú ochranu.

Bratia a sestry, v súčasnosti prežívame veľmi ťažké obdobie, lebo zúria vojny a ľudia trpia.

Vidiac túto bolesť, Panna Mária naďalej roní slzy plné súcitu a milosrdenstva.

Panna Mária plače kvôli vojne v susednej Ukrajine, kvôli nezmyselnej vojne, ktorá rozsieva smrť a bolesť, ale aj kvôli mnohým vojenským konfliktom, ktoré svet zalievajú krvou.

Najsvätejšia Panna plače, lebo množstvo kresťanov v mnohých kútoch sveta čelí prenasledovaniu pre vieru. Panna Mária plače, keď vidí toľko chudobných, utečencov a bezdomovcov, ktorí potrebujú našu pomoc.

Sviatok, ktorý dnes slávime, sa vo vašom liturgickom kalendári označuje ako sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Evanjelium, ktoré sme práve čítali, potvrdzuje, že Mária stála pod krížom a na Kalvárii prijala úlohu stať sa Matkou všetkých veriacich.

Mária chápala Kristovo utrpenie a chcela mať na ňom účasť; s materinským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú porodila (LG 58).

Bolesť Panny Márie objíma bolesť celého sveta a má aj obetnú hodnotu, lebo Bohu a jeho Synovi predkladá všetky naše bolesti a utrpenie celého ľudstva.

Prvé čítanie (Flp 2, 5 – 11) nás pozýva k tomu, aby sme napodobňovali poníženého Ježiša, ktorý bol poslušný až na smrť na kríži.

V chválospeve Magnifikat Mária hovorí, že Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice (porov. Lk 1, 48), a naznačuje nám, že na to, aby sme sa dôstojne priblížili k Bohu, potrebujeme pokoru.

Ježiš na kríži nám ukázal, že pokora nie je znakom slabosti tak, ako sa to často chápe v súčasnom živote spoločnosti, ale spočíva v účasti na Kristovom utrpení.

Ponižovanie, s ktorým sa stretávame zvlášť kvôli našej viere a kvôli tomu, že svedčíme o kresťanských hodnotách, sú odtlačky Ježišových stôp na ceste nášho života.

Vďaka poníženiu si uvedomujeme, že sme pokorní služobníci a poníženie nás očisťuje od pýchy.

Musíme sa teda tak ako Ježiš „uponížiť“.

Práve poníženie nás robí podobných Kristovi a tým, že Kristus trpel za nás, šiel nám príkladom (porov. 1 Pt 2, 21).

Drahí bratia a sestry, slová, s ktorými sa obrátil ukrižovaný Kristus na svoju Matku, priniesli náboženskej situácii ľudstva novú dimenziu.

Prítomnosť matky v živote je zdroj útechy a radosti.

Kresťania v Máriinej materskej tvári rozpoznávajú osobitný výraz milosrdnej lásky Boha (pápež Ján Pavol II., generálna audiencia 11. mája 1983).

Pútnici a veriaci už pár storočí v tejto svätyni si uvedomujú a nachádzajú Máriinu ochranu.

Príkladom je svedectvo tisícok pútnikov, ktorí pokračovali v uctievaní Panny Márie Klokočovskej aj počas obdobia, keď bola Gréckokatolícka cirkev prenasledovaná a musela sa skrývať, lebo komunistický režim ju postavil mimo zákon a tým pádom boli do roku 1968 zakázané aj púte.

Úcta k Panne Márii Klokočovskej prekročila aj oceán vďaka Slovákom, ktorí sa usadili v Severnej Amerike, a neskôr, po návrate slobody znova začala prekvitať, keď sa obnovila intenzita a rozvoj pastoračných aktivít, ktorých počet v posledných rokoch sa rapídne zvýšil, najmä po založení Košického exarchátu a neskôr Košickej eparchie.   

 

Kardinál Pietro Parolin a košický eparcha Cyril Vasiľ počas slávnosti požehnávania pútnického domu v Klokočove. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

 

Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým ľuďom z košického kraja a zvlášť rodinám za ich príkladnú pohostinnosť a pomoc, ktoré ste ponúkli vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorej hranice sa z geografického hľadiska nachádzajú veľmi blízko.

Takisto by som sa chcel poďakovať arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi a všetkým vám za všetky snahy, ktoré vyvíjate na dokončenie pútnického domu.

Dom stojí hneď pri svätyni a už teraz sa vďaka nemu zabezpečuje pastoračná a sociálna služba potrebná pre prijímanie núdznych a pútnikov.

Centrum takisto poskytuje veľkú pomoc utečencom z blízkej Ukrajiny.

Svätá stolica a medzinárodné agentúry sa nedávno zaviazali, že poskytnú príspevok na dokončenie pútnického domu, čo je vyjadrenie solidarity a milosrdenstva, ktoré cítiť na tomto požehnanom mieste, kde je prítomná Panna Mária.

Keď si dnes uctievame ikonu Panny Márie Klokočovskej, povedzme jej: „Ty si naša Matka.“

Ako Matku ju musíme vždy vyhľadávať, myslieť na ňu a modliť sa k nej.

Už stáročia v jednej starobylej modlitbe opakujeme Ad Jesum per Mariam, teda k Ježišovi prostredníctvom Márie.

Ona je Matkou Cirkvi a Cirkev je tiež Matkou.

V Máriinom materstve kontemplujeme aj materstvo Cirkvi, ktorá prijíma a objíma všetkých (porov. homília pápeža Františka, 3. apríl 2020).

Drahí bratia a sestry, aj dnes si po tejto slávnosti prinesme Pannu Máriu do našich domovov, snažme sa Najsvätejšiu Pannu ako vernú učeníčku Pána napodobňovať a predovšetkým ju milovať ako Matku.

Ježiš na kríži nám odporučil, aby sme stále zostávali s Máriou, aby sme ju prijímali a ako Matku nasledovali. Amen.

Preložila: Stanislava Moysová

Zdroj: -TK KBS-