Môžeme sa vrátiť na sväté omše

Bohoslužby je po takmer štyroch mesiacoch možné znovu navštevovať. Pri účastiach na nich je povinné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia.
TK KBS 20.04.2021
Môžeme sa vrátiť na sväté omše

Pri účasti na bohoslužbe treba byť ohľaduplný a dodržiavať nariadené opatrenia, napríklad aj pri svätom prijímaní. Snímka: Erika Litváková

Od pondelka 19. apríla sú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Tie stanovujú pravidlá aj pre bohoslužby.

Povolená kapacita

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tam nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Test sa nebude vyžadovať

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje negatívny test na vírus SARS-CoV-2. Rovnako sa nebude vyžadovať ani na vstup na bohoslužbu.

Prijímanie na ruku

Vyhláška podrobnejšie určuje ďalšie opatrenia, ktoré je nutné dodržať:

▪ vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami;

▪ pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;

▪ dodržiavať v chráme vzdialenosť dva metre medzi osobami; to neplatí na prípady, u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné;

▪ dodržiavať respiračnú etiketu;

▪ z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

▪ v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku;

▪ zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou;

▪ zakazuje sa podávanie rúk;

▪ v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou;

▪ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek a predmetov.