Na Veľkú noc budú kostoly bez veriacich

Veľkú noc strávia veriaci doma. K liturgickému sláveniu Veľkonočného trojdnia sa môžu pridať tak ako doteraz prostredníctvom médií. Avšak v priamom prenose, nie zo záznamu.
TK KBS 30.03.2020
Na Veľkú noc budú kostoly bez veriacich


Slovenskí biskupi 28. marca rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

Je preto potrebné rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa veľkonočných sviatkov.


Na Veľkú noc budú kostoly bez veriacich

Na základe usmernení vyplývajúcich z dekrétov Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bude Veľká noc tento rok slávená v kostoloch bez účasti veriacich.

Okrem toho pre Veľkonočné trojdnie platia nasledovné usmernenia: „Biskupi po dohode s biskupskou konferenciou dajú inštrukciu, nech biskup a farári slávia liturgické tajomstvá Veľkonočného trojdnia v katedrálnom kostole a vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pričom nech oznámia veriacim hodinu začiatku takým spôsobom, aby sa mohli pripojiť k modlitbe v svojich príbytkoch. V tomto prípade nech sú nápomocné komunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, nie však zo záznamu.“


Usmernenie k sviatosti zmierenia

Aj Apoštolská penitenciária vydala nótu týkajúcu sa sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii: „V súčasnej pandemickej krízovej situácii prináleží diecéznemu biskupovi, aby indikoval kňazom a penitentom obozretné upozornenia, ktoré treba dodržať pri individuálnom slávení sviatostného zmierenia – ako jeho slávenie na vzdušnom mieste mimo spovednice, ustanovenie vhodnej vzdialenosti, používanie ochranných rúšok –, zatiaľ čo bez zmeny zostáva absolútna pozornosť voči zachovaniu spovedného tajomstva a voči potrebnej diskrétnosti.“


Nebojme sa! Sme Boží ľud

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský kňazov poprosil, aby naliehavo chránili zdravie veriacich a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. „Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu či internet. Zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory,“ vyzval kňazov.

Veriacich povzbudil, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života, pevne vykročili na cestu milosti a chránili sa hriechu. „V domácich cirkvách, v našich rodinách rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste. Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. ,Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.‘ Takto nás vedie Svätý Otec a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch,“ dodal arcibiskup Zvolenský.