Na Zobore vyvrcholil Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Modlitby za jednotu kresťanov v Nitrianskej diecéze symbolicky vyvrcholili v Kostole sv. Urbana na úpätí Zobora 25. januára.
Tibor Ujlacký 26.01.2023
Na Zobore vyvrcholil Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Aj v Kostole sv. Urbana v Nitre sa konali modlitby za jednotu kresťanov. Snímka: Tibor Ujlacký

Po prvýkrát sa v Kostole sv. Urbana v Nitre na Zobore zišli aj veriaci z mestských farností Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi, kresťania z Evanjelickej cirkvi a. v., Reformovanej kresťanskej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ako aj kresťanskí veriaci patriaci pod jurisdikciu Ordinariátu OS a OZ SR a Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR žijúci v Nitre.

Vytvorili tak jedinečné spoločenstvo na ekumenickej bohoslužbe pod vedením svojich duchovných otcov.

V duchu slov proroka Izaiáša „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1, 17) sa prítomným v kázni prihovoril evanjelický farár Colnej správy Marián Bodolló.

Pri spoločných modlitbách sa postupne vystriedali:

kaplán zoborskej farnosti Anton Grznár,

evanjelická farárka z cirkevného zboru v Nových Sadoch Jana Juššíková,

farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre Tamás Ficzere,

policajný kaplán František Bartoš,

vojenský kaplán František Krušinský,

duchovný správca cirkevnej obce Pravoslávnej cirkvi v Nitre Lukáš Nováček,

kňaz Gréckokatolíckej cirkvi z Ukrajiny Ivan Kovaľ

a diakon Ordinariátu OS a OZ SR a organizátor bohoslužby Tomáš Pružinec.

Úvod a záver ekumenickej bohoslužby patril miestnemu zoborskému farárovi Milanovi Polákovi a dozorcovi Cirkevného zboru ECAV v Nitre Jánovi Hubovi, ktorí sa prihovorili veriacim v zaplnenom zoborskom kostole a poďakovali za ich prítomnosť.

Vyzdvihli aj ich kresťanské svedectvo úprimného záujmu o bratskú jednotu, kresťanskú lásku a konanie dobra.

Ekumenické modlitby sprevádzal spevácky zbor z Kostola sv. Gorazda v Nitre na Klokočine pod vedením Samuela Hollého.

Po skončení bohoslužby sa účastníci stretli na agapé v zoborskom farskom pastoračnom centre.

Súčasťou ekumenickej bohoslužby bola aj finančná zbierka, ktorej výťažok poputuje do Centra Slniečko na pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Ekumenické bohoslužby v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov majú v Nitre dlhoročnú tradíciu. Pomáhajú budovať spoločenstvo bratov a sestier zjednotených v Kristovi.

Tohtoročná ekumenická bohoslužba sa konala v kostole na úpätí Zobora. Práve tam sa písali prvotné dejiny kresťanstva na území Nitry, aj vďaka existencii Zoborského kláštora už v roku 880. Na zoborských svahoch sa od tých čias dorábalo víno, ktoré v liturgii používajú všetky kresťanské cirkvi.

Text: Tibor Ujlacký