Nový preklad prináša jasnejšie interpretácie

Za účasti slovenských biskupov a odborníkov z oblasti biblistiky a jazykovedy 13. februára predstavili v bratislavskom Dome Quo vadis nový preklad Jánovho evanjelia. Jeho snahou je priniesť zrozumiteľnejšie termíny.
Ján Lauko 17.02.2020
Nový preklad prináša jasnejšie interpretácie

Biskupi i odborníci uviedli, že nový preklad bude prínosom i pre lepšie teologické porozumenie posolstva Jánovho evanjelia. / Snímka: Erika Litváková


Prezentácia knihy Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár bola zavŕšením prác, ktoré sa začali v júni 2017 na základe výzvy Konferencie biskupov Slovenska pripraviť nový preklad Svätého písma. Na modernom preklade do slovenčiny z pôvodných gréckych textov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV pracovalo približne 20 odborníkov.


Snaha o zrozumiteľnosť

Hlavný prínos diela má spočívať najmä v snahe o zrozumiteľnosť a modernejší preklad jednotlivých častí. „Usilovali sme sa o formálnu ekvivalenciu a zachovanie konštruovanej pôvodiny tak, aby sa čo najzreteľnejšie a najzrozumiteľnejšie vyjadrili skutočnosti vyplývajúce zo spisovnej slovenčiny. Biblický text má však svoje špecifické výrazové prostriedky, ktoré sme na niektorých miestach nutne zachovali, aby sme nenarušili slovenskú biblickú prekladateľskú tradíciu,“ priblížil zodpovedný editor a biblista Róbert Lapko.

Ako poznamenal, na začiatku sa rozhodovali, či idú robiť úplne nový preklad, alebo opravovať ten starý. „Rozhodli sme sa robiť nový preklad, ale jedným okom pozerať na to staré a meniť iba to, čo sme i na základe najnovšieho výskumu vedeli, že je už potrebné opraviť alebo vymeniť,“ vysvetlil editor knihy.


Správnejší preklad niektorých pasáží

Nový preklad predstavuje úvodnú časť každej kapitoly, po ktorej nasleduje sekcia s vybranými prekladateľskými poznámkami a krátkym komentárom. Poslednú časť tvorí zoznam intertextuálnych prepojení. „Pre bežného čitateľa zmeny možno nie sú viditeľné na prvý pohľad. Niekedy ide o doplnenie zámen, inokedy o použitie zrozumiteľnejších termínov,“ dodal Róbert Lapko.

Preklad bol najprv urobený nahrubo, tím odborníkov ho postupne po malých častiach prechádzal a hľadal čo najoptimálnejšie riešenia problémových častí. „V každej kapitole sme našli miesta, o ktorých si myslíme, že by bolo dobré ich v slovenčine vyjadriť jasnejšie alebo správnejšie. Keďže sme viac biblisti ako slovenčinári, opierali sme sa o najmodernejší výskum, ktorý sme mali k Jánovmu evanjeliu dostupný,“ uviedol prekladateľ Juraj Fenik.

Príklad, v čom sa líši nový preklad

Pri čítaní príbehu o svadbe v Káne sme zvyknutí na vetu starejšieho „ty si zachoval dobré víno až doteraz,“ ktorú zvyčajne vnímame ako chválu na adresu ženícha za to, že až doteraz servíroval na svadbe dobré víno.

Veta je v skutočnosti kritikou na adresu ženícha za porušenie konvencie (za podávanie dobrého vína až v druhej fáze svadby), pričom jej preklad by mal znieť „ty si zachoval dobré víno až na túto chvíľu“.

Zámerom celého tohto textu je ukázať kristologickú skutočnosť – Ježiš vstupuje do deja Jánovho evanjelia ako ženích nového ľudu. Presne ako bol v Starom zákone Jahve ženíchom pre Izrael.


Lepšie teologické porozumenie Jánovho posolstva

Výber práve Jánovho evanjelia súvisel s vierozvestcami sv. Cyrilom a Metodom, keďže aj oni začínali s týmto evanjeliom, čo ocenil aj predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru František Rábek: „Osobne sa teším, že Jánovmu evanjeliu, ktoré bolo prvým prekladom do reči našich predkov pred vyše 1100 rokmi, sa teraz venovala vrcholová pozornosť.“

Spoločne s bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským sa zhodli, že nový preklad bude veľkým prínosom nielen pre kultúru jazyka, ale aj pre lepšie teologické porozumenie posolstva Jánovho evanjelia.

Nový preklad vyšiel vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA.