Obnovme pokoj predovšetkým s najbližšími

Košický arcibiskup Bernard Bober bol hlavným celebrantom svätej omše počas slávenia fatimskej soboty 3. decembra v diecéznej svätyni v Obišovciach. Pri tejto príležitosti požehnal aj ikonu Panny Márie Fatimskej.
Zuzana Artimová 05.12.2022
Obnovme pokoj predovšetkým s najbližšími

Košický arcibiskup Bernard Bober pri požehnávaní ikony Panny Márie Fatimskej 3. decembra v Obišovciach. Snímka: reprofoto TV Lux

Košický arcibiskup Bernard Bober v homílii upriamil pozornosť veriacich na Adventné obdobie.

„Advent je vo svojej najhlbšej podstate časom prípravy, revízie a zmeny života k lepšiemu.

Je vytýčeným chodníkom pokánia a zmierenia s Bohom i s ľuďmi, je prípravou na príchod Božieho Syna.

Aby sa to podstatné mohlo v nás uskutočniť, mali by sme sa zastaviť, premýšľať a pozrieť sa na svoj život trochu vážnejšie.

Evanjelista Matúš v dnešnej stati z evanjelia približuje ohnivú kázeň Jána Krstiteľa na púšti: Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo,“ uviedol arcibiskup Bober.

 

Pokánie ako nevyhnutnosť

„Pokánie je nevyhnutnosť vzhľadom na príchod Božieho kráľovstva.

Keď Ján Krstiteľ začal kázať pokánie, poriadne rozrušil verejnú mienku svojich súčasníkov.

On si veru nekládol servítku pred ústa.

No zároveň vyzýval ľudí na zamyslenie i ľútosť.

Židovský národ bol v napätí očakávania Mesiáša, preto Ján poriadne pohol svedomím poslucháčov.

Pýtal sa ich s istou dávkou irónie, či v takýchto podmienkach, v takomto spôsobe života, v ktorom žijú, chcú prijať svojho Spasiteľa, svojho Boha.

Otvorene poukazoval na zlo a žiadal pokánie, žiadal polepšenie života.

Poslucháči vtedy klopili zrak - samozrejme, vždy to býva pri výčitkách - a cítili, že to, čo žili doteraz, nebolo správne ani dobré.

Po Jánových slovách túžili zároveň hneď aj po zmene.

Zrejme im obrátil svedomie.

Cítili, že má pravdu, hoci to bolí.

Chceli sa zmeniť, chceli ukončiť predošlý spôsob života.“

 

Každý sa musí polepšiť

„Keď sa pozriem na vás i na seba, istotne sa chceme zmeniť aj my.

Polepšiť sa musí každý. Nielen deti, ale každý z nás dospelých.

A Božia Matka veľmi prízvukovala, že sa treba naozaj oprieť o modlitbu, lebo polepšiť sa znamená naozaj spolupracovať s Bohom.

Cítime, že život prežitý v strese a zhone za zbytočnosťami nestojí za veľa, lebo to podstatné nám uniká pomedzi prsty.

Preto obnovme pokoj, a to predovšetkým s najbližšími.“

 

Spoveď a ľútosť

„Pokánie je spojené s vyznaním hriechov.

Dôležité je všimnúť si, že Jánovmu krstu v Jordáne predchádzalo práve vyznanie hriechov.

Vyznávali hriechy, a tak sa dávali krstiť.

Teda nielen na čisto ľudskej rovine, ale i v osobnom vzťahu k Bohu, ku Kristovi, k spoločenstvu Cirkvi potrebujeme obnoviť vzťahy dôvery a úprimnosti.

Otvorme sa Bohu pri svätej spovedi.

Dobre sa na spoveď pripravme.

Nielen vyratúvaním hriechov, ale predovšetkým ľútosťou a túžbou po zmene, po Božom odpustení a po pokoji.“

 

Nežime zahľadení do seba

„Drahí bratia a sestry, keď si my v tejto dobe prípravy na sviatky s Božou pomocou jeho slova a jeho prikázaní obnovíme pokoj v duši i vo vzťahoch, otvorme si potom i srdce pre potreby tých, čo sú v núdzi.

Nežime iba sami pre seba a zahľadení do seba.

Obnovení budeme môcť prijať najväčší Boží dar – jeho Syna Ježiša Krista.

Ján Krstiteľ vo svojej – mohli by sme povedať adventnej - kázni zopakoval slová proroka Izaiáša: Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“

 

Pripravme cestu Pána

„Pripravte cestu Pána – to je správny preklad gréckeho textu.

Nielen pripraviť cestu Pánovi, ale pripraviť cestu Pána. Je to totiž jeho cesta, na ktorú nás pozýva.

Nie je to naša aktivita, ktorá by vytvárala cestu.

Je to skôr naša pozornosť a citlivosť voči tomu, čo nám Boh ponúka, čo je dôležité pre život podľa jeho prikázaní a podľa zdravého rozumu.

Okrem Jána Krstiteľa nám podobnú hlasnú výzvu adresuje i Bohorodička Panna Mária.

Ona nám ukazuje slnko z výsosti – Ježiša Krista.

A do dnešných dní nám pripomína svoje hlavné posolstvo: Chcem, aby ste boli šťastní. Pri Bohu nájdete trvalé šťastie.

Teda vráťme sa k Bohu.“

 

Božia Matka chce byť so svojimi deťmi

„Vo všetkých novodobých posolstvách, ktoré nám Božia Matka adresuje z Lúrd či z Fatimy a z iných miest, zaznieva tá istá výzva: Vráťte sa k Bohu a budete šťastní.

To isté opakovala aj vo Fatime v roku 1917.

Ona neváha a prichádza do tohto sveta, aby sa stretla so svojimi deťmi, ako to býva vždy aj v našom ľudskom prostredí: matka chce byť s deťmi.

Prvé stretnutie Božej Matky s tromi vizionármi, s tromi deťmi z Fatimy povedalo všetko podstatné.

Keď sa Lucia osmelila a opýtala sa tej pani, kto ste, ona jej odpovedala: Prichádzam z neba.

A dodala: Veľa so modlite. Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu pokoj.“

 

Nebo a záchrana

„Jej prvé slová boli teda o nebi a záchrane.

Práve v čase najväčšieho nešťastia, ktoré sa chystalo na celý svet v podobe vojen, fašizmu a komunizmu.

Preto aj dnes, keď svet sužujú rôzne konflikty, vojnové konflikty, konflikt na Ukrajine, zjednoťme sa s Pannou Máriou v modlitbe za pokoj.“

 

Ikona Panny Márie Fatimskej

„Iste ste si všimli dnes tu vo vašom kostole, v tejto našej diecéznej svätyni, ikonu, ktorú máme tu pred sebou.

Je to východná ikona Panny Márie Fatimskej, ktorú vytvoril pravoslávny ikonopisec na návrh rímskokatolíckeho kňaza, po dlhšom študovaní literatúry o Fatime.

Na ikone okrem tradičných gréckych písmen poukazujúcich na materstvo Panny Márie možno nájsť ešte dva nadpisy.

Vrchný predstavuje názov ikony: obraz Prečistej Vládkyne Našej Bohorodičky Fatimskej; a nižšie je napísané veľkými písmenami: Jednota skrze teba.“

 

Ekumenické poslanie ikony

„Tieto posledné slová poukazujú na ekumenické poslanie ikony, pred ktorou sa môžu modliť tak pravoslávni, ako aj katolíci.

Tu vidno dva dôležité aspekty ekumenizmu: ekumenizmus Máriinho srdca a ekumenizmus mučeníctva – obidva sú zviazané s fatimským posolstvom.

Fatimskú ikonu požehnal moskovský katolícky arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz v roku 2006.

Odvtedy sa jej úcta rozšírila po celom svete.

Biskupská konferencia Ukrajiny požiadala pani Hannu Bojko, aby urobila kópiu tejto ikony pre Ukrajinu a teraz aj pre Slovensko.“

 

Dni plné Božieho svetla

„Drahí bratia a sestry, pokoj v srdci a potom aj pokoj vo svete – toto je veľká výzva Adventu, počas ktorého nás Matka Božia sprevádza k svojmu Synovi a predstavuje nám ho ako záruku trvalého pokoja a šťastia.

Adventné dni sú krátke, ale paradoxne môžu byť plné Božieho svetla. Dobre ich využime nato, aby sa pokánie stalo naším prvým krokom k životu v Ježišovom pokoji.“