Pannu Máriu oslavovalo celé Slovensko

Nepoškvrnené počatie Panny Márie je sviatok, počas ktorého sa v celej Cirkvi srdcia veriacich dvíhajú s nádejou k Matke Božej. Na Slovensku sme si ju uctili slávnostnými svätými omšami, trojdniami i deviatnikmi.
TK KBS Katolícke noviny 13.12.2022
Pannu Máriu oslavovalo celé Slovensko

V Bratislave-Karlovej Vsi celebroval slávnostnú svätú omšu spišský diecézny administrátor biskup Ján Kuboš. Snímka: Miroslav Šimko

BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský zveril 8. decembra Bratislavu pod ochranu Panny Márie. Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie arcibiskup Zvolenský celebroval svätú omšu v Kostole sv. Jána z Mathy. Podľa jeho slov sila Panny Márie je v tom, že je odovzdaná Bohu. 

„Panna Mária verí a dôveruje Bohu. Nech je aj celé toto slávenie obnovením vo viere a dôvere v Božiu dobrotu. Aby sme všetci mohli správnejšie žiť,“ povedal bratislavský arcibiskup.
–TK KBS–

MINORITI

Panna Mária v tajomstve nepoškvrneného počatia je patrónka celého serafínskeho rádu a osobitným spôsobom slovenskej kustódie bratov minoritov. Minoriti sa na 8. december už tradične pripravujú deviatnikom a na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie si pozývajú slávnostných kazateľov.

V Bratislave-Karlovej Vsi ním bol spišský diecézny administrátor biskup Ján Kuboš: „V ľudskom pokolení nájdeme jedného človeka, o ktorom môžeme povedať: Nič nepokazil. Panna Mária jediná z celého ľudského pokolenia v morálnej rovine nič nepokazila. Ona je počatá bez dedičného hriechu.“

Preto hlavný celebrant vyzval všetkých prítomných, aby sa na príhovor Panny Márie v modlitbe obrátili s prosbou k svätému Bohu, aby prišli k nemu s čistým srdcom.

V Levoči v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie spišský emeritný pomocný biskup Andrej Imrich v homílii vyzdvihol: „Panna Mária bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu a sama sa žiadneho hriechu nedopustila. Hoci bola uchránená od vnútorných následkov hriechu – náklonnosti na hriech či žiadostivosti, nebola uchránená od jeho vonkajších následkov – bolesti či utrpenia.“

Preto sa aj my máme napriek všetkým ťažkostiam usilovať a zvažovať, „či to, čo robíme, je mravne v poriadku“.
LUCIÁN M. BOGUCKI, OFMConv

KOŠICE

V Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach bol 8. december výnimočný deň. Košický pomocný biskup Marek Forgáč pred slávením Eucharistie v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho požehnal bohoslovcom tretiakom reverendy a superpelície a piatakom breviáre.

Tretiaci si potom požehnané reverendy prvýkrát obliekli. Bohoslovec Daniel Dzuriš bol prijatý medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.

Po svätej omši pripravili piataci mariánsku akadémiu, počas ktorej sa prítomným prihovoril biblista Juraj Feník. Pannu Máriu predstavil ako tú, ktorá síce málo hovorí, ale veľa počúva.
–TK KBS–

ORDINARIÁT OS A OZ SR

Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek celebroval 8. decembra svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. Tohtoročnému sláveniu Nepoškvrneného počatia Panny Márie predchádzalo požehnanie lurdskej jaskynky pred vstupom do chrámu.

Do jaskyne je vložený kameň, ktorý pochádza priamo z Jaskyne zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Na tvorbe diela spolupracovali viacerí umelci a dobrodinci, najmä architekt Ivan Jarina, akademický sochár Milan Opálka a kamenár Ján Mohyla.
–TK KBS–

TRNAVA

Pavlínska farnosť v Trnave na Tulipáne prežívala 6. až 8. decembra trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii. Pre veriacich bol pripravený špeciálny program vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho a v deň slávnosti aj v pavlínskom Kostole sv. Jozefa.

Prítomní sa modlili ruženec i akatist k Presvätej Bohorodičke. Súčasťou programu bola jasnohorská pobožnosť, typická pre vigílie mariánskych slávností v kaplnke v Čenstochovej.

Trojdnie ukončila slávnostná svätá omša, ktorej predsedal páter Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave.
–TK KBS–