Pápež František v Šaštíne: Zostaňte na ceste

Svätý Otec František predniesol počas slávenia Eucharistie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra homíliu. Prinášame ju v plnom znení.

KN red. 15.09.2021
Pápež František v Šaštíne: Zostaňte na ceste

Snímka: Človek a viera/TKKBS/Peter Polanský

V Jeruzalemskom chráme sa Máriine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného na spásu Izraela. V tejto scéne rozjímame o tom, kto je Mária: je Matkou, ktorá nám daruje Syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame si ju. V tejto šaštínskej národnej svätyni sa s vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je zobrazená cesta vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanjeliovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako na vzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo, súcit.

Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po anjelovom zvestovaní sa nazaretské dievča „vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judejského mesta v hornatom kraji“ (Lk 1, 39). Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovala za výsadu svoje povolanie stať sa Matkou Spasiteľa; nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti po tom, ako ju anjel navštívil; nezostala stáť a nečinne kontemplovať samu seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie; cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu; stala sa živým stelesnením tej netrpezlivosti, s akou Boh túži prísť k všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu: namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty; namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu; namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam, a tak sa stáva darom lásky k blížnemu.

Snímka: TASR/TK KBS/Michal Svítok 

Aj dnešné evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste: smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojím ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojím Synom - ako jeho prvej učeníčky - až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou; vždy na púti v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo nejakou starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti, a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem vám za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste! Nezastavte sa! Chcel by som ešte dodať – povedal som: nezastaviť sa! Pretože Cirkev, keď sa zastaví, ochorie. Keď sa biskupi zastavia, Cirkev je chorá. Keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.

Máriina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazaretské dievča proroctvom Božieho diela v dejinách, jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptyľuje tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú (porov. Lk l, 52).  Je zástupkyňou všetkých „chudobných Jahveho“, ktorí volajú k Bohu a očakávajú príchod Mesiáša. Mária je Dcérou Siona, ktorú zvestovali izraelskí proroci (porov. Sof 3,14 - 18); Pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami (porov. Iz 7, 14). Ako Nepoškvrnená Panna je Mária ikonou nášho povolania: ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske (porov. Ef 1, 4), stávajúc sa obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila Slovo, ktoré sa stalo telom - Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne zavŕšil Boží plán. Simeon o ňom povedal jeho matke: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať“ (Lk 2, 34).

Snímka: TASR/TK KBS/Michal Svítok 

Nezabudnime na to, že nemožno redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych; kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč (porov. Mt 10, 34): totiž jeho Slovo je ako dvojsečný meč; vniká do našich životov, oddeľuje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Zvoliť si. Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. To sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia zla; a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova pozdvihuje.
A takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Biskupov, prorokov, ktorí idú touto cestou. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať; kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia; ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú odlišné postoje; ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť; ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva; ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti.
Mária, ktorá je na ceste, je matkou Proroctva. Mária je Matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá samu seba nazývala služobnicou Pána (porov. Lk 1, 38) a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne (porov. Jn 2,1 - 12), sa spolu so Synom podieľala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2, 35). Utrpenie umierajúceho Syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba (porov. Iz 53, 3); Mária s rozdrásanou dušou; súcitná Matka, ktorá zbiera naše slzy, a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo.
Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neuteká preč; nesnaží sa zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou sĺz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou.

Aj my, so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera, podľa Božieho štýlu, pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín.

Drahí bratia a sestry, nech vám Pán navždy zachová úžas; nech vám zachová vďačnosť za dar viery! A nech vám Preblahoslavená Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva, a nech je to viera bohatá na súcit.