Pokora Benedikta XVI. je dojímavá

„Bože, ďakujeme ti, že sme mohli žiť v Cirkvi, ktorú viedol aj pápež Benedikt XVI.“ – povedal v homílii bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý celebroval svätú omšu za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. v utorok 3. januára v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Zuzana Artimová 05.01.2023
Pokora Benedikta XVI. je dojímavá

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský slúžil svätú omšu za emeritného pápeža Benedikta XVI. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

V úvodnom príhovore Stanislav Zvolenský uviedol, že je rád, „že sa môžeme spojiť v slávení svätej omše za emeritného pápeža. V duchu kresťanskej nádeje budeme spoločne prosiť o večnú slávu, večné šťastie pre Benedikta XVI. Zároveň budeme ďakovať za nádherný príklad jeho života, ktorý sme mohli vnímať predovšetkým počas jeho pontifikátu“.

 

Nasledoval Ježiša osobitným spôsobom

V homílii bratislavský arcibiskup okrem iného povedal: „V sobotu 31. decembra 2022 emeritný pápež Benedikt XVI. odišiel z pozemského života so slovami: ,Pane, miluje ťa.‘ Jeho život, ktorý sme mohli sledovať, je životom, v ktorom sa uskutočňovalo nasledovanie Pána, ktorého miloval.“

Po krátkom priblížení biografie Benedikta XVI. sa Stanislav Zvolenský zameral na pôsobenie Josepha Ratzingera na poste prefekta Kongregácie pre náuku viery.

„Joseph Ratzinger sa stal jej prefektom 25. novembra 1981. Tu sa začína dlhá, rímska časť života Josepha Ratzingera. Dvadsaťtri rokov bol jedným z hlavných a najdôvernejších spolupracovníkov pápeža Jána Pavla II., ktorý ho mal za svojho blízkeho priateľa. Ich vzťah bol intenzívny, úprimný a srdečný, založený na vzájomnej úcte a obdive, hoci boli rozdielni. Dnes by sme mohli povedať, že to bola obdivuhodná dvojica a šťastná spolupráca veľkého pápeža a veľkého prefekta Kongregácie pre náuku viery. Po smrti pápeža Jána Pavla II. sa 19. apríla 2005 kardinál Ratzinger vo veku 78 rokov stal 265. pápežom Katolíckej cirkvi. Zvolil si meno Benedikt XVI. a ľuďom zídeným na Svätopeterskom námestí sa predstavil ako jednoduchý a pokorný robotník v Pánovej vinici.“

Podľa slov bratislavského arcibiskupa „napriek vysokému veku a napriek tomu, že jeho pontifikát trval necelých osem rokov, nový pápež Benedikt XVI. bol veľmi aktívny – v Taliansku i v zahraničí. Okrem bežných činností - v podobe slávení liturgie a audiencií vo Vatikáne - uskutočnil 24 zahraničných ciest, z ktorých viaceré boli korunované veľkým úspechom a dotkli sa 24 krajín na piatich kontinentoch. V Taliansku uskutočnil 29 pastoračných ciest“.

Benedikt XVI. vyhlásil aj niekoľko mimoriadnych rokov. Po Roku Eucharistie, ktorý začal už jeho predchodca, nasledoval Rok sv. Pavla (2008/2009), Rok kňazov (2009/2010) a Rok viery, ktorý sa začal v októbri 2012 pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.

„Zaujímavé je, že Benedikt XVI. na otázku, čo považuje pri spätnom pohľade za charakteristický znak svojho pontifikátu, odpovedal: ,Povedal by som, že to vyjadruje Rok viery, čiže obnovené povzbudenie do viery, života vychádzajúceho z dynamizmu viery, znovuobjavenia Boha prostredníctvom znovuobjavenia Krista. Teda do znovuobjavenia ústredného postavenia viery,‘“ citoval emeritného pápeža Stanislav Zvolenský.

Bratislavský arcibiskup pripomenul, že „máme veľké šťastie, že môžeme spomínať na to, že Joseph Ratzinger ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery navštívil Bratislavu a v marci 1992 slávil svätú omšu v Dóme sv. Martina. V Istropolise mal prednášku, ktorú dodnes obdivujeme, lebo je skvelá a poučná“.

 

Aula Benedikta XVI.

Na Kapitulskej ulici v Bratislave si možno všimnúť nad vchodom do auly Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského jej názov: Aula Benedikta XVI.

V tejto súvislosti bratislavský arcibiskup uviedol: „Keď už bol Benedikt XVI. emeritným pápežom, v mene RKCMBF UK dal veľký kancelár podnet, či by mohla byť pomenovaná aula teologickej fakulty ako Aula Benedikta XVI. Je dojímavé vrátiť sa k slovám, ktorými emeritný pápež Benedikt vtedy odpovedal na tento podnet - jeho pokora je dojímavá -: „Necítim sa hodný takejto pocty, ale ak ste presvedčený o účelnosti tohto pomenovania, s vďačnosťou prijmem váš návrh. Bude pre mňa radosťou byť takto prítomný uprostred vašej teologickej a cirkevnej práce. Z celého srdca udeľujem vašej milovanej Bratislavskej arcidiecéze moje apoštolské požehnanie.“

 

Nemám človeka

Stanislav Zvolenský ponúkol veriacim aj povzbudzujúce myšlienky z príhovoru kardinála Josepha Ratzingera, ktorý predniesol v roku 1992 v Dóme sv. Martina.

„Vysvetľoval Božie slovo na základe textu Evanjelia podľa Jána, kde je opísané uzdravenie človeka, ktorý bol chorý 38 rokov. Keď sa k nemu pri rybníku Betsata Pán Ježiš priblížil, chorý mu povedal, že nemá človeka, ktorý by ho odniesol do vody, ktorá mala v určitom čase uzdravujúcu silu. Joseph Ratzinger o tom uvažoval takto: ,Nemám človeka - koľkí to musia povedať aj dnes uprostred neprehľadného množstva ľudí veľkomiest. Pre nich nie je nikto naporúdzi. Na túto samotu odpovedá Ježiš. On sa preňho stal človekom; človekom, na ktorého tak dlho nadarmo čakal. Boží Syn sa pre nás stáva človekom, aby sme konečne mali človeka. Je preniknutý opravdivou ľudskosťou, lebo len Boh môže dať pravú ľudskosť. A len ona uzdravuje.‘“

 

Boh je láska

V závere svätej omše sa prítomným prihovoril aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý sa v prvom rade poďakoval ľuďom, ktorý zanechali písomný odkaz v kondolenčnej knihe na apoštolskej nunciatúre. „Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí prichádzajú v týchto dňoch na nunciatúru, aby zanechali písomné svedectvo svojej lásky a náklonnosti k emeritnému pápežovi Benediktovi XVI.“

Apoštolský nuncius podčiarkol slová Stanislava Zvolenského, „ktorý nám pripomenul, ako veľmi Benedikt XVI. miloval Slovensko“. Pripomeňme si, práve vďaka Benediktovi XVI. boli v roku 2008 reorganizáciou Cirkvi na Slovensku vytvorené niektoré nové diecézy.

Arcibiskup Nicola Girasoli sa podelil aj o svoj osobný vzťah s Benediktom XVI. „Mám špeciálnu väzbu s Benediktom XVI., lebo práve on ma 24. januára 2006 vymenoval za biskupa. Viackrát som sa s Benediktom XVI. stretol, keď som ako apoštolský nuncius pôsobil bol v Afrike.“

Apoštolský nuncius ďalej povedal, ako veľmi ho zasiahla centrálna idea pontifikátu Benedikta XVI.

„Pápež Benedikt XVI. chcel propagovať a posilniť dialóg medzi vedou a vierou. Učil nás, že Boh nie je idea, ale osoba. Boh nie je niečo, ale niekto. A my máme stretnúť túto osobu, preto aj prvá encyklika Benedikta XVI. sa volá Deus caritas est – Boh je láska. Keď si teraz pripomíname Benedikta XVI. a modlíme sa za neho, aj my sa usilujme o osobné každodenné stretnutie s Bohom, ktorý nie je ideou, ale osobou. Teraz, keď je už v nebi, určite sa za nás modlí a bdie nad Cirkvou. A aj my sa snažme modliť za neho.“