Pomôžme dušiam v očistci

Počas prvých novembrových dní môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Katolícke noviny 30.10.2022
Pomôžme dušiam v očistci

Ilustračná snímka: Erika Litváková

ODPUSTKY (INDULGENTIA)

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána Otče náš a vyzná vieru Verím v (jedného) Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa (teda od 12. hodiny 1. novembra do 24. hodiny 2. novembra).

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE

Pretože slávnosť Všetkých svätých je na Slovensku dňom pracovného pokoja, možno pobožnosť na cintoríne alebo v kostole pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých vykonať už v tento deň popoludní; rovnako ako získanie odpustkov.

 

OSOBITNÁ POBOŽNOSŤ V DEŇ SPOMIENKY NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

V týchto dňoch veriaci môžu vo svojich modlitbách pamätať aj na zosnulých, na ktorých si už takmer nik osobitne nespomína, hoci v minulosti mali veľké zásluhy pri duchovnom i materiálnom zabezpečení farností a stavbách mnohých sakrálnych objektov (kostolov, kaplniek, sôch, kalvárií a podobne) ako aj rozličných charitatívnych zariadení (chudobincov, sirotincov a podobne).

Títo zosnulí dobrodinci sú často pochovaní v kryptách samotných kostolov alebo v bezprostrednom okolí mnohých kostolov, okolo ktorých v minulosti jestvovali už dnes zaniknuté cintoríny.

Takisto je vhodné spomenúť si aj na zomrelých biskupov, kňazov, diakonov, ktorí v minulosti pôsobili buď priamo v diecéze, vo farnosti alebo z nich pochádzali.

To isté platí aj o iných zosnulých, ktorí venovali svoj život duchovnému povolaniu (rehoľníci, rehoľníčky či osoby zasväteného života).

Priebežne treba venovať počas roka pozornosť údržbe miesta ich dočasného odpočinku.

Zdroj: Direktórium na omše a posvätné ofícium (2022), Spolok svätého Vojtecha, Trnava