Prijímanie nesmie byť módnym rituálom

Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi napísal banskobystrický biskup Marián Chovanec pastiersky list pre veriacich svojej diecézy. Ponúka im zamyslenie o tom, aký majú postoj k Eucharistii.

05.06.2018
Prijímanie nesmie byť módnym rituálom

„Skutočne a hlboko verím, že pod spôsobom chleba sa ukrýva opravdivý Ježiš Kristus – najsvätejší Vykupiteľ?“ pýta sa biskup Chovanec v pastierskom liste a dodáva: „Ak je takáto moja viera, tak ju mám vyjadriť aj navonok. Robme to plní dôvery!“

 

Svätosť nie je vyhradená len pre virtuózov zbožnosti

Pripomína, že osoby nachádzajúce sa v stave ťažkého hriechu nemôžu prijímať najsvätejšiu Eucharistiu. „Sväté prijímanie je najsvätejšia zo všetkých siedmich sviatostí. Je najradikálnejším prejavom lásky – Boha k nám a nás k Bohu. Prijímanie nikdy nesmie byť nejakým ,módnym rituálom doby‘. Pravá viera bola, je a bude len jedna,“ vysvetľuje banskobystrický biskup.

Cirkvi podľa neho leží na srdci spása všetkých ľudí, a preto hľadá nové pastoračné spôsoby, ako všetkým pomôcť k pokániu a hodnému svätému prijímaniu. „Avšak žiadna nová pastoračná metóda nevedie ku spáse, ak by bola proti stálej Božej pravde a osvedčenej cirkevnej viere,“ upozorňuje.

„Svätý Otec František v apríli vydal exhortáciu Gaudete et exsultate (Radujte sa a jasajte), v ktorej zdôrazňuje, že ,stav svätosti‘ je pre všetkých ľudí – všetci sú k nej povolaní. Svätosť nie je vyhradená len pre kňazov, rehoľníkov alebo askétov, ani pre virtuózov zbožnosti. Každý kresťan je povolaný verne žiť evanjelium vo svojom životnom prostredí. Preto nikto nemôže povedať, že on, ,keďže nepatrí k duchovnej elite‘, môže prijímať Eucharistiu podľa svojho subjektívneho posúdenia,“ podotýka biskup Chovanec v liste.

 

Nezamieňať si osobný prístup s objektívnou pravdou

Veriacim tiež vysvetľuje, že v otázkach viery Cirkev nepoužíva cestu „postupných“ krokov či ústupkov – až nakoniec sa predsa len dosiahne niečo, čo sa nikdy neverilo. „Viera o sviatostiach nepozná výnimky ,v jednotlivých prípadoch‘. Kto takto chápe súčasnú snahu Cirkvi pomôcť aj tým, čo akosi stoja na okraji duchovného života, ten si zamieňa osobný prístup s objektívnou pravdou. Osobný prístup musí byť vždy individuálny a láskavý – no objektívna pravda je stále konštantná; tak ako dva a dva sú štyri. Vďaka Božiemu zjaveniu Cirkev pravdu pozná.“

Biskup Chovanec vyzýva trpezlivo a pokorne kráčať cestou pokánia, najmä pestovaním pravidelnej modlitby a túžby, a prosby Pána, aby on – čo najskôr – konštruktívne zasiahol do našich životov a duchovne nás uzdravil. „A pokiaľ ešte nemôžeme prijímať Krista Pána sviatostne, prijímajme ho aspoň duchovne – tradičným duchovným svätým prijímaním,“ odporúča biskup v pastierskom liste.