Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť

KN red. 15.09.2021
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť

Snímka: Anna Stankayová

ÚVODNÝ SPEV

Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha! Ty si Mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna!

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, ty si dal prebolestnej Matke Márii silu, aby stála pri tvojom ukrižovanom Synovi a spolu s ním trpela; prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom, a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

PRVÉ ČÍTANIE

(Sk 1, 12 - 14)

Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Lk 1, 46 - 47. 48 - 49. 50 - 51. 52 - 53. 54 - 55)

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, — R.

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno — R.

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. — R.

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. — R.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. — R.

DRUHÉ ČÍTANIE

(1 Pt 4, 13 - 16)

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

SEKVENCIA

Svätá Matka, Krista rany (JKS č. 172).

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe. — R.

EVANJELIUM

(Jn 19, 25 – 27)

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Alebo:

(Lk 2, 33 - 35)

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prosby.

Ľ.: Pozri na bolestnú matku Máriu a vyslyš naše prosby.

- Bože, pre pokoru tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu voči nášmu pápežovi M. a všetkým našim biskupom.

- Bože, na orodovanie Bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a patrónky, udeľ nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.

- Bože, pre bolesti Ježišovej matky, stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou.

- Bože, pod ochranou Sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov, Cyrila a Metoda.

- Bože, na príhovor Bolestnej Matky zachovaj našu farnosť (naše spoločenstvo) vo viere a láske.

Bože Otče, ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči Bolestnej Panne; vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, prijmi na svoju chválu naše modlitby a dary, ktoré ti obetujeme na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za Matku, keď stála pri Ježišovom kríži. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE

Radujte sa, že máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa mohli radovať a jasať, keď sa zjaví jeho sláva.

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si pripomíname účasť Panny Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení; prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenného života, a tak dopĺňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu v prospech Cirkvi, jeho tajomného tela. Skrze Krista, nášho Pána.