Slávnosť vo farnosti Bijacovce

Od 7. do 9. októbra sa vo farnosti Bijacovce konala už 265. odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Ružencovej.
Ondrej Šmihuľa 10.10.2022
Slávnosť vo farnosti Bijacovce

Snímka: Ondrej Šmihuľa

Slávnostnej bohoslužbe 7. októbra predsedal Tomáš Brezáni, CM, provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. V homílii pripomenul históriu sviatku Panny Márie Ružencovej. Veriacich vyzval, aby popri odpuste nezabudli na modlitbu posvätného ruženca vo svojich rodinách, aby v nich zavládol pokoj a svornosť.

Nasledujúci deň (8. októbra) si prítomní vypočuli prednášku miestneho rodáka Dominika Pavla, CM, o preddesiatkoch ruženca. Počas svätej omše sa Bijacovčanom prihovoril Daniel Dian, tajomník Spolku svätého Vojtecha a šéfredaktor Duchovného pastiera. Zdôraznil slová sv. Jána Pavla II., aby sme vždy do každého Zdravasu pridávali tajomstvo, aby sa naša myseľ upriamovala na Ježiša a Máriu. Tak môžeme v modlitbe hlbšie vnikať do týchto tajomstiev.

Po svätej omši nasledovala eucharistická adorácia s modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedol Dominik Pavol, CM. V závere veriaci vyšli s eucharistickým Kristom do ulíc, aby svoju vieru dali najavo aj vonkajším spôsobom a pozvali Pána Ježiša do svojich životov a rodín.

Slávnosť vyvrcholila v nedeľu 9. októbra odpustovou svätou omšou, ktorej predsedal profesor Anton Adam. V kázni pripomenul význam a podstatu každej modlitby, ktorá vychádza z úprimného srdca každého veriaceho človeka.

V závere svätej omše sa miestny duchovný otec Ján Sňahničan poďakoval kňazom, ktorí prijali pozvanie na odpustovú slávnosť, a tiež všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k sláveniu trojdnia v bijacovskej farnosti. 

Po svätej omši veriaci mohli kúpou medovníkového srdiečka podporiť zbierku Boj proti hladu a kúpou prívesku zázračnej medaily opravu strechy farského kostola.