Trnavská univerzita si pripomenula 385. výročie otvorenia

Pri zrode Trnavskej univerzity stála rehoľa jezuitov, ktorá na škole pôsobí dodnes.a
TK KBS 17.11.2020
Trnavská univerzita si pripomenula 385. výročie otvorenia

Trnava je univerzitným mestom už takmer celé štyri storočia. Zakladaciu listinu Trnavskej univerzity vydal kardinál Peter Pázmaň 12. mája 1635. Založenie prvej univerzity v slobodnom kráľovskom meste Trnava schválil 18. októbra 1635 cisár Ferdinand II., slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 13. novembra 1635 v Dóme sv. Mikuláša.

Ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň zveril Trnavskú univerzitu jezuitom, jej prvým rektorom bol Juraj Dobronocký. Univerzita začínala s filozofickou a teologickou fakultou, neskôr k nej pribudla právnická a lekárska fakulta.

„Nová univerzita hneď od svojho oficiálneho začiatku získala od panovníka Ferdinanda II. rovnaké práva, akými disponovali už jestvujúce európske univerzity – v Kolíne, v Prahe či vo Viedni. Jadrom našej historickej tradície je predovšetkým humanistické a kresťanské podložie prvej Universitas Tyrnaviensis.

Kontinuita s týmito hodnotami sa odkryla aj v roku 1992, keď Slovenská národná rada prijala zákon, ktorým vznikla súčasná Trnavská univerzita v Trnave.

Vznikla ako humanitne a spoločenskovedne orientovaná inštitúcia, ako na Slovensku prvý kultúrno-vzdelávací projekt modernej vysokej školy, ktorý nebolo potrebné transformovať a zbavovať predchádzajúcich marxistických základov,“ uviedol rektor Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik.

Rehoľa jezuitov dodnes pôsobí na teologickej fakulte a v univerzitnom pastoračnom centre.

„Usilujeme sa celostne formovať študentov prostredníctvom jezuitských vzdelávacích princípov. Robiť to, čo svätý Ignác z Loyoly nazýval hľadaním Boha vo všetkých veciach.

Chceme študentov viesť k tomu, aby boli vo svojom živote schopní uskutočňovať slobodné rozhodnutia a aby vedeli prevziať zodpovednosť za svoj život; aby boli intelektuálne kompetentní, ako aj emočne zrelí, a aby boli otvorení na zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti,“ priblížil prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner, SJ.