V Badíne bolo 104. plenárne zasadnutie KBS, zvolili aj nového predsedu SSV

Všetci pätnásti slovenskí biskupi, členovia KBS, sa 6. a 7. marca zišli v Badíne na 104. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Zasadanie viedol predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
TK KBS 07.03.2023
V Badíne bolo 104. plenárne zasadnutie KBS, zvolili aj nového predsedu SSV

Plenárne zasadanie KBS sa konalo 6. a 7. marca v Badíne. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Biskupi privítali medzi sebou nového člena KBS Milana Lacha a zverili mu správu Bioetickej subkomisie KBS, Environmentálnej subkomisie KBS a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.

Na zasadaní vyhodnotili niektoré aktivity KBS, ako bolo napríklad stretnutie laikov, zasvätených a biskupov, ktoré sa uskutočnilo v Nimnici na tému Ako byť synodálnou Cirkvou?

Hovorili aj o synodálnej konzultácii, ktorá sa uskutočnila na kontinentálnej úrovni v Prahe a ktorej výsledky budú podkladom pre celosvetové synodálne stretnutie v Ríme v októbri tohto roka.

Biskupi sa oboznámili so štatútom a doplnenými podmienkami trvalého diakonátu.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč predstavil nový štatút Hudobnej subkomisie KBS, ako aj výsledky práce tohto poradného orgánu KBS.

Košický eparcha Cyril Vasiľ predstavil aktuality z Rady KBS pre rodinu a dve pripravované publikácie.

Jedna sa volá Malá cesta kresťanských manželov a druhá sa volá Sväté rodiny.

Obidve knihy sú vhodným materiálom na sprevádzanie rodín v prvých rokoch manželstva.

Tajomník Rady KBS pre mládež Matúš Reiner informoval o prípravách a možnosti účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa budú konať 1. až 8. augusta v portugalskom Lisabone.

Z Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve biskupi prijali informácie a schválili odborný, vzdelávací a formačný kurz pre kňazov, ktorí sa venujú pastoračnej činnosti v nemocniciach a lôžkových zariadeniach.

Biskupi sa oboznámili aj s nepovolenými liturgickými sláveniami a pastoračnými aktivitami Fraternity Pia X. na Slovensku.

Informovali sa o vývoji v otázke cien energií pre neregulované cirkevné subjekty a rozhodli o podpore projektov z masmediálnej zbierky.

Bolo posudzovaných 23 projektov, z toho 14 bude podporených celkovou sumou 57 000 eur.
 

Diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš sa stal novým predsedom Spolku svätého Vojtecha. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

 

Novým predsedom SSV je Ján Kuboš

Trnavský arcibiskup Ján Orosch, doterajší predseda Spolku svätého Vojtecha, po 20 rokoch ukončil svoju funkciu v SSV.

Za nového predsedu Spolku svätého Vojtecha bol zvolený Ján Kuboš.


 

Na snímke je trnavský arcibiskup Ján Orosch (vľavo), doterajší predseda Spolku svätého Vojtecha, s riaditeľom SSV Ivanom Šulíkom. Snímka: Erika Litváková

 

Vyhlásenie KBS ku škodlivým učebným materiálom pre školy

Biskupi zareagovali na sťažnosti o učebných materiáloch o sexuálnej výchove na školách a vydali nasledujúce vyhlásenie:

Kresťanská antropológia vidí v biologickej pohlavnosti muža a ženy jednu zo základných zložiek osobnosti, spôsobu jej bytia, prejavovania, komunikovania s druhými, cítenia, vyjadrovania a prežívania ľudskej lásky ako daru. 

Odmietame nesprávny pohľad na človeka, ktorý spochybňuje pohlavnú identitu jednotlivca, a uisťujeme žiakov, rodičov i učiteľov katolíckych škôl, že tieto inštitúcie budú vždy bezpečným priestorom, v ktorom nebudú žiaci ohrozovaní novodobými ideológiami.

„Od pohlavia sa totiž odvíjajú základné charakteristiky ľudskej osoby, ktoré v biologickej, psychologickej a duchovnej rovine z nej robia muža alebo ženu, a tým veľmi podmieňujú jej postupné dozrievanie a jej začlenenie do spoločnosti.

Preto výchova musí zohľadňovať celú osobu a vyžaduje si citlivú integráciu biologických, psychoafektívnych, sociálnych a duchovných prvkov“

(Kongregácia pre katolícku výchovu: Ako muža a ženu ich stvoril. Na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove, bod 4).

Z tohto dôvodu ostro odmietame také učebné materiály k sexuálnej výchove (teraz napríklad od vydavateľstva Expol Pedagogika a Slovenskej akadémie vied), ktoré sú nevhodné a veku neprimerané svojím obsahom, obrázkami a kvalitou.

Uvedené materiály (pracovná učebnica pre základné školy a pracovný zošit pre stredné školy) sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov. 

Zároveň obsahujú obrázky nevhodné aj pre vyššie vekové kategórie, pôsobiace dokonca perverzne.

Učebnice priamo povzbudzujú do nevhodného sexuálneho správania.

Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvá, ale skutočne materialistická a ignorujúca zmysel ľudského bytia.

Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a  pomoc druhým ľuďom.

My biskupi v jednote s mnohými rodičmi, ktorým leží na srdci dobro detí, odmietame, aby katolícke školy používali materiály, ktoré znižujú, až popierajú Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby, a vyjadrujeme podporu i rodičom, ktorí si takúto výchovu neželajú ani na ostatných školách.

Zdroj: -TK KBS-