V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia o synode

Synodálna obnova života Cirkvi a misie Cirkvi: myslenie, spiritualita, rozlišovanie – pod týmto názvom sa 21. októbra konala medzinárodná konferencia na pôde Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Katolícke noviny 21.10.2022
V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia o synode

Medzinárodná konferencia o aktuálnej synode sa konala v Aule Benedikta XVI. na RKCMBF UK v Bratislave. Snímka: Erika Litváková

V hlavnej prednáške sa prítomným prihovoril taliansky rímskokatolícky kňaz, profesor Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie.  

Zdôraznil, že Cirkev je povolaná stať sa slovom, dialógom a rozhovorom. Je povolaná na znovuobjavenie svojej synodálnej identity.

Na konferencii si profesor Piero Coda prevzal zlatú medailu, ktorú mu udelila Univerzita Komenského.

Ocenenie mu odovzdal prorektor Univerzity Komenského Jozef Masarik.

Podujatie bolo zamerané na synodálnu obnovu Cirkvi, rozlišovanie, spiritualitu, komunikáciu i pastoráciu. 

Po dopoludňajších prednáškach v Aule Benedikta XVI. program pokračoval dvoma paralelnými sekciami prednášok slovenských teológov.

Išlo o biblicko-patristickú a systematickoteologickú sekciu alebo kánonickoprávnu a praktickoteologickú sekciu.

ZDROJ: -TK KBS-, -NM-