V Stropkove bude možné do konca roka získať úplné odpustky

Apoštolská penitenciária pri príležitosti stého výročia prítomnosti redemptoristov na Slovensku udelila Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Stropkove od 23. marca až do 31. decembra 2021 možnosť získať úplné odpustky pre tých, ktorí ho navštívia.
TK KBS 23.03.2021
V Stropkove bude možné do konca roka získať úplné odpustky

Penitenciária tak vyhovela žiadosti Metoda Marcela Lukačika, protoihumena Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, Michalovskej viceprovincie.

Odpustky bude možné získať za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza) pre veriacich v Krista, ktorí úprimne ľutujú a sú pohnutí láskou. Veriaci ich budú môcť získať aj pre duše veriacich čakajúcich v očistci.

Starí, chorí a všetci tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu vychádzať z domu, tiež môžu získať odpustky. Stačí im duchovne sa pripojiť k jubilejným bohoslužbám a obetovať milosrdnému Bohu modlitby a bolesti alebo obety vlastného života.

Penitenciária zároveň žiada, aby otcovia redemptoristi boli ochotní vysluhovať sviatosť zmierenia a tiež často vysluhovať sviatosť pomazania chorých.