Vďačne prijmime obnovený misál

Oficiálny slovenský preklad tretieho typického latinského vydania Rímskeho misála sa stáva záväzným na používanie vo všetkých slovenských diecézach od slávnosti Panny Márie Bohorodičky, teda od 1. januára 2022.
Stanislav Stolárik 23.11.2021
Vďačne prijmime obnovený misál

Rímsky misál obsahuje texty a rubriky na slávenie svätej omše v rímskom obrade západnej Cirkvi.Snímka: Erika Litváková

Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky tebe, svätý Otče, a je správne oslavovať teba, lebo ty jediný si Boh živý a pravý“ – tieto slová Štvrtej eucharistickej modlitby vyjadrujú podstatu našej účasti na svätej omši. Každé slávenie Eucharistie je vzdávaním vďaky a oslavou živého a pravého Boha.

Už 56 rokov môžeme pri svätej omši Boha oslavovať aj v slovenskom jazyku a 41 rokov máme k dispozícii kompletné slovenské vydanie Rímskeho misála. Liturgické slávenia, ktoré sa takto stali všetkým zrozumiteľnými, mohli za túto dobu prehlbovať našu vieru a stať sa nástrojom uvedomelejšej oslavy Boha.

Hoci svätú omšu slávenú v slovenskom jazyku považujeme dnes za samozrejmosť, je to veľký dar, za ktorý musíme prejaviť vďačnosť aj všetkým, ktorí v uplynulých desaťročiach obetavo pracovali na príprave liturgických prekladov, či už na Slovensku, alebo aj v emigrácii v zahraničí.

V roku Veľkého jubilea 2000, na začiatku tretieho tisícročia, pápež Ján Pavol II. schválil tretie vydanie Rímskeho misála v latinčine, v ktorom sa vykonali niektoré úpravy a vložili potrebné dodatky.

Konferenciám biskupov pripadla úloha upraviť doteraz používané texty, aby boli vernejšie latinskému originálu, a tak pripraviť verné a presné nové vydania Rímskeho misála v národných jazykoch. Táto úloha sa završuje v týchto dňoch, keď sa chystáme používať obnovené slovenské vydanie Rímskeho misála.

Dva druhy zmien

Toto nové vydanie prináša dva druhy zmien: jednak sú doplnené texty pridané do latinského vydania misála v roku 2000, zároveň boli niektoré doterajšie texty upravené z dôvodu väčšej vernosti latinskému originálu. 

Azda najvýznamnejšia zmena sa týka konsekračných slov nad chlebom a nad kalichom v eucharistickej modlitbe. V oboch prípadoch sa do slovenského znenia pridáva spojka „lebo“, ktorá má vyjadriť latinské „enim“. Výraznejšie sa tým síce nemení samotný zmysel konsekračných slov, ale súčasné predpisy o prekladoch vyžadujú, aby vo sviatostných formulách bolo pri preklade priamo vyjadrené každé slovo originálnej latinskej formulácie. V slovách nad kalichom sa navyše súčasný preklad „za všetkých“ upravuje na „za mnohých“ z dôvodu presnejšieho prekladu latinského „pro multis“. Na túto úpravu osobitne vyzval konferencie biskupov v roku 2006 pápež Benedikt XVI. Keďže ide o úpravu, ktorá isto vyvolá viacero otázok, dovoľujem si zacitovať z komentára Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý ju objasňuje: Formula „pro multis“ v konsekračných slovách bola používaná po latinsky v rímskom obrade už od prvých storočí. V posledných tridsiatich rokoch však niektoré texty, ktoré boli schválené v moderných jazykoch, prekladajú tento výraz interpretatívnou formou: „za všetkých“. Výraz „za všetkých“ nepochybne zodpovedá správnej interpretácii úmyslu Pána. Je predsa dogmou viery, že Kristus zomrel na kríži za všetkých mužov a všetky ženy.

Toto nové vydanie prináša dva druhy zmien: jednak sú doplnené texty pridané do latinského vydania misála v roku 2000, zároveň boli niektoré doterajšie texty upravené z dôvodu väčšej vernosti latinskému originálu. Snímka: Erika Litváková

Presnejší preklad „za mnohých“

Existujú však mnohé argumenty v prospech presnejšieho prekladu „za mnohých“:

a) Synoptické evanjeliá majú špecifický odkaz na „mnohých“ (v gréčtine „polloi“), za ktorých Pán vykonáva svoju obetu. Tento výraz bol daný do popredia niektorými exegétmi vzhľadom na slová proroka Izaiáša: „Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny... on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov“ (Iz 53, 11 – 12).

b) Rímsky obrad v latinskom jazyku v slovách premenenia nad kalichom vždy používal termín „pro multis“ (za mnohých), a nikdy nie „pro omnibus“ (za všetkých).

c) Eucharistické modlitby východných obradov v gréčtine, v sýrčine, v arménčine i v slovanských jazykoch používajú ekvivalent latinského „pro multis“ (za mnohých).

d) Preklad „za mnohých“ je verným prekladom latinského „pro multis“, zatiaľ čo preklad „za všetkých“ je skôr spôsob vysvetlenia, ktorý patrí do oblasti katechézy.

e) Výraz „za mnohých“, hoci zostáva otvorený zahrnutiu každej ľudskej osoby do plánu spásy, okrem toho vyjadruje aj fakt, že spása nie je určená mechanickým spôsobom, bez rešpektovania vôle alebo spolupráce človeka.

Veriaci je pozvaný vo viere prijať dar, ktorý mu bol ponúknutý, a prijať nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tomto tajomstve, pričom ho prežívajú vo vlastnom živote, a to takým spôsobom, aby sami boli zahrnutí medzi tých, o ktorých biblický text hovorí, že sú „mnohí“. Spomedzi ďalších väčších úprav by som chcel upozorniť na tieto zmeny:

1. V záverečnej doxológii eucharistických modlitieb a v konklúzii modlitieb sa doterajšie znenie „v jednote s Duchom Svätým“ upravuje na „v jednote Ducha Svätého“. Dôvodom je presnejšie vyjadrenie latinského originálu, ktorý hovorí o aktívnej úlohe Ducha Svätého pri utváraní jednoty Najsvätejšej Trojice.

2. V súčasnom znení je latinské „Domine“ často prekladané ako „Bože“ alebo „Otče“. Z dôvodu presnejšieho prekladu sa v novom misáli prekladá vždy ako „Pane“.

3. Výraz „benedictus Deus“ sa aktuálne prekladá ako „zvelebený Boh“. V obnovenom slovenskom preklade misála sa pri výrazoch „benedico“ a „benedictus“ rozlišuje, či ide o činnosť človeka voči Bohu, kde sa uvádza „zvelebovať, dobrorečiť“, alebo či ide o atribút Boha, kde sa uvádza „požehnaný Boh“.

Ide o výraz bežne používaný v Starom zákone, ktorý je potrebné správne chápať. Boh nie je požehnaný preto, lebo ho niekto požehnal (urobil nad ním krížik), ale preto, lebo je prameňom všetkého požehnania.

Podobne nemáme problém s vyjadrením, že Boh je svätý, pričom ho nikto nesvätorečil. Táto zmena sa najviac dotkne modlitieb pri príprave obetných darov. Zároveň je to jediná zmena v textoch, ktorá sa nedotýka len celebranta, ale aj veriacich.

Odpoveď veriacich pri príprave obetných darov sa mení zo „Zvelebený Boh naveky“ na „Požehnaný Boh naveky“. Nie je možné na niekoľkých riadkoch predstaviť všetky úpravy, ktoré nové vydanie misála prináša.

Mnohé ďalšie textové úpravy si postupne budeme všímať pri svätých omšiach. Zväčša ide o drobné zmeny z dôvodu presnejšieho prekladu, prípadne len o úpravu slovosledu.

Možno nás niekedy nová formulácia trochu aj vyruší, čo je ale aj príležitosťou lepšie vnímať obsah modlitieb, ktoré sa pre nás po mnohých rokoch stali rutinnými. Jedna dôležitá zmena, na ktorú chcem upozorniť, sa nedotýka textov, ale spevu.

Pri odpovedi „Amen“ sa melódia nebude dvíhať na prvej, ale na druhej slabike. Odborníci na liturgický spev potvrdzujú, že je to takto správnejšie.

Rovnako je to zaužívané aj v iných krajinách. Trojité „Amen“ na konci eucharistickej modlitby však môžeme spievať tak ako doteraz.

Míľnik v liturgickom živote

Každý Advent je začiatkom nového liturgického roka. Tohtoročné Adventné obdobie je však aj míľnikom v obnove liturgického života Cirkvi na Slovensku.

„Vďačne a v duchu viery a poslušnosti prijmime obnovený misál“ – tieto slová adresovali veriacim biskupi a ordinári Slovenska v novembri 1980 pri uvedení slovenského misála. A tieto slová platia dnes aj pre nás.

Nové vydanie misála sa stane záväzným 1. januára 2022 v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Jej symbolicky zverujeme toto nové vydanie Rímskeho misála. Ona je tá, ktorá nás učí počúvať, prijímať a nasledovať Krista.

V tom nech nás posilňuje aj každé slávenie svätej omše. Do nastávajúceho Adventného obdobia všetkým vyprosujem Božie požehnanie