Veriaci Rožňavskej diecézy vo Fatime ďakovali Panne Márii

Pod vedením rožňavského biskupa Stanislava Stolárika sa 7. – 12. mája konala ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy. Púť bola vyjadrením poďakovania za päť rokov zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (14. októbra 2017).
Mária Červená, FMA 24.05.2023
Veriaci Rožňavskej diecézy vo Fatime ďakovali Panne Márii

Veriaci Rožňavskej diecézy putovali do Fatimy pod vedením diecézneho biskupa Stanislava Stolárika. Snímka: Soňa Spodniaková

Na ďakovnej púti do Fatimy sa zúčastnila skupina štyridsiatich pútnikov z Rožňavskej diecézy, ale aj niektorých farností Košickej arcidiecézy.

Prvou spoločnou zastávkou pútnikov boli 7. mája Lipovany, filiálka farnosti Pleš, kde je administrátorom farnosti Viliam Paulíček, ktorý pútnikov duchovne sprevádzal.

V miestnom Kostole Sedembolestnej Panny Márie biskup Stolárik slávil svätú omšu pre pútnikov, ale aj domácich farníkov.

Biskup Stolárik v homílii vyzdvihol význam putovania.

Zdôraznil, že všetci sme povolaní ísť cestou, na ktorú nás pozval Pán Ježiš, ktorý sám je cestou.

Pán Ježiš pozná správnu cestu, ktorá vedie do cieľa – do neba, kde nám pripravil miesto.

Toto miesto nám nikto nemôže vziať. Ísť životom s Ježišom, ktorý je Cestou, znamená putovať, ísť isto k cieľu.

Po prílete do Lisabonu rožňavský biskup privítal všetkých pútnikov.

Pripomenul úmysel púte – ďakovať za päť rokov zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Tiež spomenul významný výrok svätého Jána Pavla II., že problémy - aj veľké problémy sveta - sa neriešia na politickom poli, ale na mariánskych pútnických miestach. K najznámejším a najnavštevovanejším patrí práve Fatima.

Vo Fatime strávili pútnici štyri dni, počas ktorých postupne navštívili a spoznávali významné pútnické miesta v Portugalsku.

Bolo to predovšetkým miesto zjavení Panny Márie v roku 1917 - Cova da Iria, kde sa nachádza Kaplnka Zjavenia Panny Márie, v ktorej sa každú hodinu slávi svätá omša v rôznych jazykoch.

Veľkou milosťou pre pútnikov bolo, že na tomto mieste mohli sláviť až trikrát svätú omšu.

 

Pútnici pravidelne počas púte slávili Eucharistiu. Snímka: sr. Mária Červená, FMA

 

Význam fatimského posolstva

Ďalšími miestami, ktoré navštívili, boli: Bazilika Panny Márie Ružencovej, kde sú uložené telesné pozostatky vizionárov svätých Františka a Hyacinty Martovcov aj ich sesternice Lucie Santosovej.

Oproti Bazilike Panny Márie Ružencovej je postavená moderná Bazilika Najsvätejšej Trojice.

Tieto dve baziliky od seba delí obrovské námestie, kde sa zmestí až pol milióna pútnikov.

Bazilika Najsvätejšej Trojice je štvrtý najväčší katolícky kostol na svete.

Pútnici mali možnosť pozrieť si aj dokumentárny film o udalostiach vo Fatime.

Biskup Stanislav Stolárik v príhovore na týchto miestach vysvetľoval význam fatimského posolstva, ktoré tak dobre pochopili traja malí vizionári, a tajomstiev, z ktorých tretie bolo zverejnené až neskôr, pričom zdôraznil, že bez pochopenia prvého a druhého tajomstva sa tretie nepochopí.

Fatimské posolstvo - potreba modlitby a pokánia, prinášanie obiet za obrátenie hriešnikov, aby duše neboli zatratené a neskončili v pekle, ktorého hrôzu Panna Mária ukázala v zjavení trom fatimským deťom - je stále aktuálne.

Milióny pútnikov, ktorí každý rok navštívia Fatimu i množstvo ďalších požehnaných miest na celom svete, kde sa žije fatimské posolstvo, svedčia o tom, že ľudia veria, že Panna Mária nás prišla varovať, aby sme sa zachránili aj spolupracovali na záchrane ďalších ľudí.

Fatima - miesto, kam Ježiš poslal svoju Matku Pannu Máriu - je centrom záchrany sveta.

 

Navštívili viacero starobylých chrámov

Pútnici zo Slovenska navštívili i Chrám Panny Márie Víťaznej v Batalhe, ktorý je súčasťou veľkého komplexu dominikánskeho kláštora.

Chrám bol postavený z vďaky a na pamiatku víťazstva v boji „dvoch Jánov“ o nezávislosť Portugalska od Španielska, ktorý sa odohral pri Aljubarrote 14. augusta 1385, v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Ďalším miestom návštevy pútnikov bola Alcobaca, kde sa nachádza stredoveký cisterciánsky kláštor.

Nasledovala návšteva Nazaré – rybárskej dediny na pobreží Atlantického oceánu. Je tam Kostol Panny Márie z Nazaré. Nachádza sa v ňom soška Panny Márie, ktorá pochádza z Nazareta. Odtiaľ sa dostala do mesta Merida. V ôsmom storočí ju do Nazaré priniesol istý mních.

 

Pútnici sa spoločne pomodlili aj pobožnosť krížovej cesty. Snímka: sr. Mária Červená

 

Pobožnosť krížovej cesty

Vo Fatime je aj veľmi pekná krížová cesta, ktorá je vybudovaná v prírode na okraji mesta.

Pútnici sa tam pomodlili krížovú cestu, ktorú zostavil rožňavský biskup Stanislav Stolárik pri príležitosti Roku krstu, birmovania a modlitby za hľadajúcich Boha; tento špeciálny rok sa aktuálne prežíva v Rožňavskej diecéze. Sviatosť krstu a birmovania, ale aj intenzívne hľadanie Boha podstatne súvisia s výzvami a odkazom Panny Márie z Fatimy. 

Počas prechádzaní jednotlivých zastavení krížovej cesty pútnici spoznali ďalšie miesta, ktoré sa spájajú so zjaveniami vo Fatime.

Napríklad Valinhos, kde stojí kaplnka so sochou Panny Márie.

Na tomto mieste sa trom fatimským deťom zjavila Panna Mária 19. augusta 1917, aby im nahradila stretnutie z 13. augusta, keď nemohli prísť do Covy da Iria. Starosta vtedy deti odviezol, uväznil a zastrašoval a hlavne im znemožnil stretnutie s Pannou Máriou.

Ďalšími významnými udalosťami boli zjavenia anjela strážneho Portugalska. Odohrali sa v Loca do Anjo.

Anjel pripravoval deti na stretnutie s Pannou Máriou a podal im aj sväté prijímanie. Na pamiatku zjavenia tam stojí súsošie pripomínajúce túto udalosť.

Nasledovala návšteva dediny Aljustrel, z ktorej pochádzali Lucia, František a Hyacinta. Pútnici mali dosť priestoru osobne zotrvať v modlitbe na všetkých spomínaných miestach.

 

Sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej bol pre pútnikov silným duchovným zážitkom. Snímka: sr. Mária Červená, FMA

 

Milosti modlitieb

Za veľký dar možno považovať to, že trikrát slávili svätú omšu priamo na mieste zjavení Panny Márie a štyrikrát sa mohli zúčastniť na večernej spoločnej modlitbe ruženca, prednášaného v rôznych jazykoch prítomných pútnikov. Zdravasy počas dvoch dní zazneli aj po slovensky.

Po spoločnom ruženci nasleduje sviečkový sprievod, v ktorom ľudia kráčajú za sochou Panny Márie Fatimskej. Sprievod obchádza celé námestie.

Hlavným celebrantom svätých omší bol biskup Stolárik, ktorý trikrát predsedal aj spoločnému ružencu a viedol sviečkový sprievod, čo osobne považuje za veľkú milosť a dar Panny Márie – byť tak blízko pri nej a aj takto oslavovať Pána za dar jeho Mamy Panny Márie.

S približujúcim sa dátumom sviatku Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej narastal vo Fatime počet pútnikov, čo už bolo citeľné vo štvrtok 11. mája pri večernom ruženci a procesii s Oltárnou sviatosťou.

 

Pútnici budú zo svojej púte do Fatimy ešte veľmi dlho duchovne čerpať. Snímka: sr. Mária Červená, FMA

 

Aby z nás rýchlo nevyprchala skúsenosť Božej dobroty

Púť sa končila 12. mája dopoludňajším odletom z Lisabonu do Budapešti a po ceste na Slovensko sa zavŕšila v maďarskej národnej svätyni v Szentkúte, kde otec biskup spolu s prítomnými kňazmi celebroval svätú omšu.

V homílii zdôraznil, že sme stvorení pre nebo.

„Naša vlasť je v nebesiach.

Žijeme na zemi, ale všetko máme robiť tak, aby sme prišli do neba.

Aj celá naša púť, aj celé naše životné putovanie by sa malo niesť práve v tomto duchu.

My veriaci ľudia nemáme chodiť na púť ako turisti, ale ako pokrstení si máme uvedomiť, že sme boli na mieste, kde sa nebo veľmi dotklo zeme.

Že Panna Mária prišla, aby nám z neba tlmočila veľmi dôležitý odkaz, posolstvo, ktoré nám už malo byť známe, lebo je obsiahnuté v evanjeliu, v Tradícii, v náuke Cirkvi.“

Rožňavský biskup pripomenul slová pápeža Benedikta XVI., že posolstvo z Fatimy sa neuzavrelo zverejnením tretieho tajomstva.

Fatimské posolstvo treba žiť, lebo vždy sa treba modliť, prosiť za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci, podporovať Svätého Otca v jeho službe a žiť v zjednotení s Cirkvou.

„Nedajme si rýchlo vyprchať skúsenosť Božej dobroty a jeho daru byť na svätom mieste vo Fatime.

Nech nás to, čo sme prežili a prijali, poriadne poznačí na celý život.

Ďakujem Pánu Bohu, že sa podarilo uzavrieť našu púť v Szentkúte, na mariánskom pútnickom mieste, v národnej svätyni Maďarska.

Je tiež darom od Pána, že púť môžeme uzatvárať tu.

Nech je oslávený Pán a nech Matka Ježiša Krista Panna Mária spolu so svojím ženíchom svätým Jozefom nás i naďalej sprevádzajú na našej životnej púti.“

 

Fatimský rok 2017 v Rožňavskej diecéze

Rožňavská diecéza bola zasvätená Srdcu Panny Márie v roku stého výročia fatimských zjavení.

Slávnosť sa konala v Rožňave 14. októbra 2017 na námestí.

Zúčastnilo sa na nej približne tritisíc veriacich z Rožňavskej diecézy, ale aj iných diecéz.

Zasväteniu predchádzala deväťmesačná duchovná príprava.

Začala sa 15. januára 2017, keď sochu Panny Márie Fatimskej preniesli z kaplnky Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Odtiaľ socha Panny Márie začala svoju púť po všetkých farnostiach diecézy, aby sa v októbri opäť vrátila do Rožňavy.

Počas tohto obdobia prebiehal vo farnostiach diecézy deviatnik fatimských sobôt (v prvé soboty mesiacov).

Diecéza sa pripravovala na zasvätenie aj inými aktivitami: veriaci viac spoznávali význam zjavení vo Fatime a posolstvo, ktoré nám zanechala Panna Mária prostredníctvom fatimských detí Hyacinty, Františka a predovšetkým Lucie.

Významným dňom počas prípravy bol mariánsky deň 13. mája 2017 v Boľkovciach, ktorý niesol pečať oslavy Boha za Matku jeho Syna Ježiša Krista, ktorý ju dal aj nám za Matku vo chvíli svojho umierania na kríži.

Symbolom, ktorý pripomína zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, je srdce, ktoré soche Panny Márie zavesil na ruky rožňavský biskup Stanislav Stolárik po modlitbe zasvätenia.

Deň predtým, 13. októbra 2017, v biskupskej kaplnke vložil do tohto srdca stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti diecézy, rehoľné spoločenstvá - sú tam všetci.

Panna Mária, ktorá prešla všetkými farnosťami, v ktorých bola vítaná, a pozbierala do svojho srdca slzy bolestí aj radostí života svojich detí, dostala srdce, na ktorom má napísané všetky svoje deti.

Srdce spočíva na zopätých rukách Panny Márie v biskupskej kaplnke v Rožňave - v srdci diecézy.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie si diecéza obnovuje každý rok 8. decembra vo svojich farnostiach.

Biskup Stanislav Stolárik často odporúča aj osobne sa denne zasväcovať Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie modlitbou: trikrát Zdravas, Pod tvoju ochranu a zvolaním „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame (aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú)“.

MÁRIA ČERVENÁ, FMA