Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v katolíckych kostoloch na Slovensku čítalo v 24. nedeľu v Cezročnom období, 17. septembra. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

TK KBS 18.09.2023
Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR

Milí veriaci, drahí bratia a sestry, sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku, koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám.

Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi.

Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo.

Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním.

Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami.

Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi.

Ježiš nám hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15).

Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ.

My biskupi Slovenska sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby.

Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

Bratislava 14. septembra 2023

Zdroj: -TK KBS-