Zapojte sa do Týždňa Laudato si´ a pomôžte stvorenstvu

Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska pozýva k podpore Týždňa Laudato si´ pri 5. výročí encykliky pápeža Františka. Zapojiť sa môžete napríklad využívaním nízko emisnej verejnej dopravy alebo kompostovaním bioodpadu v svojich záhradách.
Katolícke noviny 15.05.2020
Zapojte sa do Týždňa Laudato si´ a pomôžte stvorenstvu


Päť rokov od vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´ sa v rámci katolíckych spoločenstiev po celom svete 16. – 24. mája uskutoční tematický týždeň venovaný úcte k Bohu Stvoriteľovi a starostlivosti o jeho dar stvorenstva.

Encykliku „o starostlivosti o náš spoločný domov“ s výzvou na integrálnu ekológiu zahŕňajúcu človeka spolu s jeho životným prostredím podpísal pápež František na slávnosť Turíc 24. mája 2015.

Pápež František teraz znova obnovuje naliehavú výzvu odpovedať na ekologickú krízu: „Volanie zeme a volanie chudobných už viac nepočká. Chráňme tvorstvo, dar nášho dobrého Boha Stvoriteľa. Slávme spoločne Týždeň Laudato si´.“

V čase celosvetovej pandémie, keď sa veriaci môžu pri spoločných modlitbách v kostoloch stretávať iba za prísnych opatrení, Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska pozýva k podpore Týždňa Laudato si´ modlitbami v súkromí, v rodinách či v prírode.


Začnime od seba

Subkomisia zároveň vyzýva konať. „Ako jednotlivci i členovia spoločenstiev, komunít, občania obcí, miest, ako obyvatelia Slovenska môžeme pre stvorenstvo, na ochranu životného prostredia, prírody a krajiny vykonať mnoho dobrých skutkov a byť príkladom pre ostatných, pre deti a mládež,“ píše sa v tlačovej správe subkomisie.

A čím môžeme ako jednotlivci podporiť stvorenstvo? Napríklad tým, že budeme predchádzať vzniku odpadov a dôkladne ich triediť, využívať nízko emisnú verejnú dopravu a cyklodopravu či kupovať lokálne a sezónne potraviny. Takisto môžeme v našich záhradách vytvárať priestory na rozvoj biodiverzity alebo zavádzať vodozádržné opatrenia, kompostovať bioodpad či nakladať úsporne s energiou bez spaľovania uhlia, mokrého dreva alebo odpadov.


Zapojme naše spoločenstvá

Chrániť stvorenstvo však môžeme i v našich spoločenstvách a svojou aktivitou osloviť aj obce a mestá. Tu sa podľa Environmentálnej subkomisie pri KBS ponúka napríklad vzorné dodržiavanie triedeného zberu odpadov, minimalizovanie používania osobných automobilov, zavádzanie energeticky úsporných opatrení (zateplenie budov, úsporné sklá, riadená ventilácia) či využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne panely, fotovoltické články či tepelné čerpadlá.

Ďalej je na spoločnú ochranu stvorenstva možné vytvárať priestory na rozvoj biodiverzity a záchyt dažďových vôd (takzvanú zelenú a modrú infraštruktúru), starať sa o pôdu podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva a o lesy prostredníctvom prírode blízkeho obhospodarovania či podporovať elektronizáciu služieb a stretnutí, čo by odbmedzilo papierovanie a potrebu štartovať auto.


Vyzývajme na ochranu aj štát

Naša ochrana stvorenstva sa však nemusí končiť iba na úrovni samosprávy. Environmentálna subkomisia ju pozýva rozvíjať v celom regióne či dokonca krajine. Štát by sme mali vyzývať, aby zavádzal zelené verejné obstarávanie a podporoval regionálne komunitou podporované agrosystémy – „z farmy na stôl“.

Nevyhnutné je tiež chrániť biodiverzitu, posilňovať a rozširovať biotopy na všetkých úrovniach – lokálnych, samosprávnych, regionálnych i národných. Krokom k ochrane stvorenstva je aj zavádzanie včasnej, komfortnej a ekologickej verejnej dopravy a budovanie cykloinfraštruktúry. Pri tom všetkom treba podľa subkomisie zdôrazňovať ekonomickú motiváciu, pretože čo je ekologické, je aj ekonomické. Neekologické veci sa ani finančne nevyplatia.


Aký svet chceme odovzdať našim deťom?

„Korona kríza nám dáva jedinečnú možnosť zastaviť sa, pozrieť sa späť, prehodnotiť doterajší spôsob života, poučiť sa z vlastných chýb a vydať sa lepšou cestou udržateľnou pre tento svet, pre stvorenstvo, pre ľudí,“ píše subkomisia v tlačovej správe, ktorou pozýva zapojiť sa do Týždňa Laudato si´.

Ako motiváciu ponúka otázku, ktorú nám Svätý Otec predostiera v encyklike: „Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ (Laudato si´, 160).