Zasvätení majú nezastupiteľné miesto

Na sviatok Obetovania Pána kňazi, rehoľníci a rehoľníčky oslávili svoje zasvätenie do Pánovej služby. V tento deň sa spoločne stretávajú s biskupmi diecéz, na ktorých území pôsobia. Pre pandémiu však museli tentoraz zvoliť iné formy stretnutia.
Ján Lauko 09.02.2021
Zasvätení majú nezastupiteľné miesto

Rehoľná sestra pri svätej omši za zasvätené osoby v Nitre na Klokočine. Snímka: Tibor Ujlacký

ROŽŇAVA

Posledné Slovo pastiera v čase pandé­mie, ktorým sa rozličným skupinám v uplynulých mesiacoch prihovára rožňavský biskup Stanislav Stolárik, bolo určené zasväteným osobám.

Biskup Stolárik v ňom uviedol, že si váži každého jedného zasväteného, ktorý svoj život skutočne odovzdal Bohu a vo vernosti charizmy prijatej od Ducha Svätého dal svoje dary a schopnosti do služby Pánovi a ľuďom.

Poďakoval všetkým, ktorí počas pandémie viditeľným spôsobom pomáhajú, a tak ukazujú svedectvo o Cirkvi, ktorá slúži.

„Oceňujem aj kreativitu a nasadenie dostať sa k ľuďom dostupnými prostriedkami, zvlášť cez médiá. Podčiarkujem však, že mnohé skutky lásky boli neviditeľ­né ľudským očiam – hlavne modlitby, obety tých, ktorí nemajú zdravie, sily, aby sa postavili do prvej línie, ale stáli, stoja v prvej línii duchovnej pomoci – možno v tichu kaplnky, pri bežných prácach v komunite, mož­no už pripútaní na posteľ.

Modlia sa a obetujú svoje utrpenie, ale aj svoju prácu,“ podotkol rožňavský biskup.

NITRA

Nitriansky biskup Viliam Judák slávil v Deň zasväteného života svätú omšu v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine. Celebroval ju spolu s miestnym farárom Jozefom Tomicom a jeho kaplánmi.

Komunitu zasvätených symbolicky reprezentovala trojica rehoľných sestier Inštitútu dcér Márie Pomocnice – saleziánok a sestra zo Spoločnosti dcér kres­ťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Ostatní mohli svätú omšu sledovať prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.

Biskup Judák v homílii vyzdvihol pôsobenie zasvätených v živote Cirkvi v rôznych oblastiach a vyjadril úctu a úprimnú vďaku za ich modlitby a skutky lásky, ktoré konajú aj na území Nitrianskej diecézy.

Poukázal na zasvätený život ako na dôležitý prvok života Cirkvi, ktorý viditeľne prejavuje nádej, lásku a Božie milosrdenstvo.

ŽILINA

Kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam napísal posolstvo aj žilinský biskup Tomáš Galis. Pripomenul, že prežívame čas, keď nákaza prechádza pomedzi nás a my sa musíme chrániť odstupmi, rúškom, prísnejšou hygienou a izolovanosťou.

Poznamenal, že sú to znaky nášho času, ktoré potrebujeme vysvetľovať nielen svetsky, ale aj duchovne.

„Potrebujeme sa chrá­ niť pred nákazou hriechu, nie však izolovanosťou, ale spoločenstvom, solidaritou, vzájomným povzbudením a otvoreným bratstvom. To, čo uzdraví našu dobu, je spoločenstvo a bratstvo, vzájomná dôvera, otvorenosť pre Božie veci, aby sa naše srdce rozšírilo a nebolo zviazané svetskými starosťami, ale odkazovalo na Božie kráľovstvo.

Sme zranení a azda sa aj bojíme vykročiť, ale buďme Cirkvou vychádzajúcou – buďme misionármi nádeje,“ vyzval biskup Galis.

TRNAVA

Stretnutie trnavského arcibiskupa Jána Oroscha s rehoľníkmi pôsobiacimi na území Trnavskej arcidiecézy prebehlo online formou. Ján Orosch spolu s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom a generálnymi vikármi slávil svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke Povýšenia Svätého kríža.

Rehole pôsobiace na území partikulárnej cirkvi zastupovali rehoľníčky pracujúce na Arcibiskupskom úrade v Trnave. V homílii arcibiskup Orosch pripomenul dôležitosť troch evanjeliových rád, poslušnosti, čistoty a chudoby, a rehoľníkov vyzval, aby tieto čnosti nepodceňovali.

„Sú to tri oporné body, na ktoré sa dá postaviť strecha či stan, kde sa mô­žu ukryť ľudia, keď príde víchrica.“ Zasvätených povzbudil k tomu, aby žili neustále v prvotnom nadšení pre službu Kristovi, ktorým boli zapálení v momente vstupu do rehoľnej komunity.

KOŠICE

Zasväteným v Košickej arcidiecéze sa posolstvom prihovoril košický pomocný biskup Marek Forgáč. Poznamenal, že súčasná kríza sa veľmi dotkla kňazského i zasväteného života a navonok utlmila mnoho aktivít vrátane sviatostného života. Zasväteným akoby ostávalo len jednoducho „byť“.

V tomto postavení pripomenul príklad svätého Jozefa, ktorý je učiteľom toho, ako sa držať v úzadí. „Byť v úzadí, byť ,v tieni‘, to je ako identifikovať sa s postavou svätého Jozefa. Je to skúška toho, že naša hodnota nie je len v podávanom výkone, ale aj jednoducho v tom, že sme prítomní v tomto svete.

Svet to vníma, a hoci sa to niekedy nezdá, zasvätený život tu má nezastupiteľné miesto,“ uviedol košický pomocný biskup.