Aj tento rok bude Veľká noc s obmedzeniami

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala nótu ohľadom tohtoročného slávenia Veľkého týždňa v okolnostiach pandémie. Pripomenula, že pokyny z dekrétu vydaného pred rokom platia aj pre tohtoročnú Veľkú noc.
VN SK 23.02.2021
Aj tento rok bude Veľká noc s obmedzeniami

V nóte adresovanej biskupom a biskupským konferenciám, vydanej na Popolcovú stredu 17. februára 2021, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdzuje platnosť noriem dekrétu z 25. marca 2020 aj na tento rok. V úvode nóty sa zdôrazňuje kompetencia miestneho biskupa.

„Predpisy v liturgických knihách, zamýšľané pre normálne časy, nie sú kompletne aplikovateľné vo výnimočných momentoch krízy, ako sú tie terajšie.

Preto je biskup, ako moderátor liturgického života vo svojej cirkvi, povolaný urobiť rozvážne rozhodnutia, aby sa liturgické slávenia mohli konať s osohom pre Boží ľud a pre dobro jemu zverených duší, pri rešpektovaní ochrany zdravia a toho, čo predpisujú autority zodpovedné za všeobecné dobro.“

Nóta uvádza usmernenia v piatich bodoch. Prvý sa týka využitia médií, kde uvádza klady, ale aj zápory priamych prenosov.

„Popri kladných výsledkoch sa však objavili i problematické aspekty. Pri sláveniach Veľkého týždňa sa navrhuje uľahčiť a uprednostniť mediálne šírenie slávení, ktorým predsedá biskup, a povzbudiť veriacich, ktorí nemôžu navštevovať svoj vlastný kostol, aby na znak jednoty sledovali diecézne slávnosti.“

Kongregácia žiada „pri všetkých sláveniach, v zhode s biskupskou konferenciou, venovať pozornosť niektorým konkrétnym okamihom a gestám, aby boli v súlade so zdravotnými opatreniami“.

Nóta ďalej pripomína, že „svätá omša svätenia olejov sa môže presunúť na iný, vhodnejší deň, ak je potrebné; je vhodné, ak sa na nej zúčastní významnejšie zastúpenie duchovných pastierov, nositeľov ministérií a veriacich. Pre slávenia Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatka a Veľkonočnej vigílie platia usmernenia z minulého roka“.

Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah a sekretár kongregácie arcibiskup Arthur Roche v nóte povzbudzujú aj „k príprave vhodných pomôcok pre rodinnú a osobnú modlitbu, aj s využitím niektorých častí liturgie hodín“. V závere dokumentu ďakujú za pastoračnú prácu, ktorá je v tomto čase náročnejšia.

„Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí úprimne ďakuje biskupom a biskupským konferenciám za ich pastoračné reagovanie na rýchlo sa meniacu situáciu v priebehu roka. Sme si vedomí, že urobené rozhodnutia nebolo pre duchovných pastierov a veriacich laikov vždy ľahké prijať.

V každom prípade vieme, že boli robené s cieľom zabezpečiť, aby sa posvätné tajomstvá slávili spôsobom čo možno najúčinnejším pre naše komunity, s ohľadom na spoločné dobro a verejné zdravie,“ píšu predstavitelia kongregácie.