Arcibiskup Hoser začal svoju misiu v Medžugorí

Svätý Otec František vymenoval 31. mája arcibiskupa Henryka Hosera za apoštolského vizitátora v Medžugorí. Poľský arcibiskup teraz prišiel do tejto farnosti a svätou omšou začal svoje poslanie.
31.07.2018
Arcibiskup Hoser začal svoju misiu v Medžugorí

Medžugorie patrí medzi najnavštevovanejšie miesta modlitby v Európe. Snímka: www.istockphoto.com

V nedeľu 22. júla celebroval svätú omšu v Kostole sv. Joachima. Koncelebrantmi boli apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi Pezzuto a provinciál františkánov páter Miljenko Steko.

Poslal ma Svätý Otec
„Pápež František ma vyslal do Medžugoria, pretože toto farské spoločenstvo a veriaci, ktorí sem prichádzajú na púť, potrebujú stále a plynulé duchovné sprevádzanie“, uviedol arcibiskup Hoser v homílii.

Vychádzal pritom z prvého nedeľného liturgického čítania a hlavne zo slov proroka Jeremiáša: „Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny“ (Jer 23, 1).

„Svätý Otec“, pokračoval, „si osvojil túto prorokovu výzvu a posiela nás tam, kde žijú ľudia a kde sa zhromažďujú veriaci, aby hľadali svetlo spásy.“

Prichádzajú sem tí, čo sa vzdialili
Do Medžugoria prichádzajú pútnici z približne osemdesiatich krajín sveta. Arcibiskup Hoser poznamenal, že to predpokladá pevné rozhodnutie a motiváciu.

Pojem vzdialení ale znamená aj niečo iné a to síce existenčnú situáciu, v ktorej sa mnohí ľudia vzdialili od Boha, Krista a Cirkvi, a tým aj od svetla, ktoré dáva zmysel, orientáciu a dôstojný cieľ ich životom. Poslanie apoštolského administrátora sa ale týka aj blízkych, uviedol apoštolský administrátor.

Medžugorský kult je kristocentrický
Arcibiskup Hoser v homílii položil kľúčovú otázku: „Prečo do Medžugoria každoročne prichádza také veľké množstvo ľudí? Ponúka sa nasledujúca odpoveď: Prichádzajú sem, aby sa stretli s Bohom, Kristom a jeho Matkou; aby našli cestu, ktorá ich privedie k šťastnému životu v Otcovom a Matkinom dome; a aby objavili mariánsku cestu, ktorá je najistejšia a najbezpečnejšia.

Mariánska zbožnosť, ktorá sa tu slávi už roky, je dôležitou časťou posvätného kultu, v ktorom sa spája najvyššia múdrosť s vrcholom náboženstva; tento kult je preto prvoradou povinnosťou Božieho ľudu“, zdôraznil apoštolský administrátor.

Upresnil, že ide skutočne o kristocentrický kult, pretože „má svoj pôvod a svoju účinnosť v Kristovi; v Kristovi dosahuje svoje naplnenie a skrze Krista vedie v Duchu k Otcovi“ (Marialis cultus, 1).

Je to pastoračná misia
Misia, ktorú zveril pápež František arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi, nemala a nemá za cieľ definitívne rozhodnúť o charaktere zjavení v Medžugorí. Cieľom je pastorácia a organizácia farnosti a pútnikov.

Farnosť sv. Jakuba vznikla v Medžugorí v roku 1892 a od začiatku ju viedli františkáni. Život miestnych veriacich sa nelíšil od života iných farností až do mariánskych zjavení (pravosť zjavení sa stále skúma), ktoré začali 24. júna 1981.

Menovanie apoštolského vizitátora „ad nutum Sanctae Sedis“ (teda na príkaz Apoštolskej stolice) znamená, že farnosť Medžugorie bola vyňatá z pôsobnosti miestneho biskupa a začala podliehať priamo Svätej stolici.

Vizitátor môže v mene pápeža a jeho autority vykonávať všetky personálne, organizačné a iné rozhodnutia, ktoré sa týkajú toho miesta bez toho, aby to musel konzultovať s miestnym biskupom.