Bez svätého písma nepochopíme Krista

Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil Nedeľu Božieho slova, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu cezročného obdobia.
VN SK 30.09.2019
Bez svätého písma nepochopíme Krista

Ilustračná snímka: ingimage.com

Dokument podpísaný 30. septembra, v deň liturgickej spomienky učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45).

Práve v pondelok 30. septembra sa začal rok slávenia 1600. jubilea smrti svätého Hieronyma, ktorý je autorom prekladu Svätého písma do latinčiny, označovaného ako Vulgáta. Svätec zomrel 30. septembra 420 v Betleheme.

Bez Svätého písma nepochopíme Krista
Svätý Otec v motu proprio Aperuit illis vysvetľuje dôvody i ciele ustanovenia Nedele Božieho slova. Dôraz kladie na konanie samotného zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ na porozumenie Svätého písma.

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: Neznalosť Písma je neznalosťou Krista.“

Svätý Otec pripomína, že v rozličných miestnych cirkvách už existuje množstvo iniciatív, čoraz viac sprístupňujúcich Sväté písmo veriacim, ktorí prežívajú vďačnosť za tento veľký dar, aplikujú ho v každodennom živote a dôsledne o ňom vydávajú svedectvo.

Ekumenický význam Nedele Božieho slova
Termín Nedele Božieho slova bude spadať do záveru januára, keď sa tradične slávi aj Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Svätý Otec preto v motu proprio pripomína aj ekumenický význam tejto voľby.

„Nedeľa Božieho slova takto bude mať vhodné miesto v tom období roka, keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so Židmi a modliť sa za jednotu kresťanov. Nejde len o časovú zhodu; slávenie Nedele Božieho slova má ekumenický význam, pretože Sväté písmo ukazuje tým, ktorí ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty.“

Konkrétna podoba slávenia Nedele Božieho slova ako slávnostného dňa bude už vecou samotných spoločenstiev Cirkvi.

Nedeľu Božieho slova majú správcovia farností využiť aj na podnietenie veriacich čítať Sväté písmo v každodennom živote, prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Božím slovom, s osobitným poukazom na tzv. lectio divina.

Pápež František v motu proprio zdôrazňuje aj úzke prepojenie Božieho slova so sviatosťami, osobitne so sviatosťou Eucharistie. Kňazom kladie na srdce správny prístup k homiletickej službe.