Budú nové sankcie za spreneveru, ale aj za svätenie žien

V utorok 1. júna v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili novú apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Pascite gregem Dei (Paste Božie stádo), ktorou sa reformuje šiesta kniha Kódexu kánonického práva (CIC).
VN SK 08.06.2021
Budú nové sankcie za spreneveru, ale aj za svätenie žien

Predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty Filippo Iannone počas tlačovej konferencie, na ktorej priblížil zmeny v cirkevnom práve. Snímka: profimedia.sk

Konštitúciu predstavil predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty Filippo Iannone a sekretár Juan Ignacio Arrieta. Úpravy kánonického práva nadobudnú účinnosť 8. decembra 2021 a týkajú sa oblasti trestania deliktov.

Spomenutá Šiesta kniha Kódexu kánonického práva (CIC – Codex iuris canonici) z roku 1983 má názov Sankcie v Cirkvi.

Ako píše Svätý Otec, vzhľadom na rapídne spoločenské zmeny „sa jasne ukázala potreba podrobiť revízii trestnú disciplínu, ktorú 25. januára 1983 promulgoval sv. Ján Pavol II. v Kódexe kánonického práva, a potreba modifikovať ju takým spôsobom, aby umožnila cirkevným pastierom používať ju ako agilnejší spásny a nápravný nástroj, ktorý sa použije v správny čas a s pastoračnou láskou na vyhnutie sa ťažším škodám a na nápravu rán spôsobených ľudskou slabosťou“.

Ako ďalej vysvetľuje Svätý Otec František, jeho predchodca Benedikt XVI. v roku 2007 poveril Pápežskú radu pre legislatívne texty spracovaním prípravnej analýzy, do ktorej sa v duchu kolegiality a spolupráce zapojili odborníci i biskupi, pričom zohľadnili špecifické potreby miestnych cirkví.

Nový text Šiestej knihy CIC teda zavádza úpravy rozličného druhu a „sankcionuje niektoré nové trestné podstaty, ktoré zodpovedajú čoraz širšej požiadavke v rozličných spoločenstvách znovunastoliť spravodlivosť a poriadok, ktoré boli deliktom narušené“.

K významnej zmene prišlo tiež v otázkach zneužívania maloletých a zraniteľných osôb. Okrem týchto záležitostí nové kánonické normy výslovne zahŕňajú aj cirkevné tresty za pokus o svätenie žien, nahrávanie spovedí alebo eucharistických konsekrácií so svätokrádežnými úmyslami, nedovolené slávenie sviatostí a zatajovanie závažných skutočností pred prijatím svätenia.

Do kódexu sú zahrnuté aj trestné činy korupcie v cirkevných úradoch a viaceré novinky zamerané na lepšie uplatňovanie noriem v oblasti majetku vrátane povinnosti nahradiť škodu a vrátiť odcudzené.