Dogma o pápežovom primáte a neomylnosti má 150 rokov

Pred 150 rokmi, na konci Prvého vatikánskeho koncilu, 18. júla 1870, bola vyhlásená dogmatická konštitúcia Pastor aeternus, ktorá obsahovala dve vzájomne sa doplňujúce dogmy: o primáte pápeža a o jeho neomylnosti vo veciach viery a morálky.
E- kai 21.07.2020
Dogma o pápežovom primáte a neomylnosti má 150 rokov

Jednohlasne ju schválilo 535 koncilových otcov „po dlhých, namáhavých a vášnivých diskusiách“, ako ich opísal o sto rokov neskôr sv. Pavol VI. na generálnej audiencii 10. decembra 1969. Zvyšných 83 delegátov nehlasovalo.

Vyhlásenie konštitúcie sa uskutočnilo za veľmi dramatických okolností, pretože francúzsko-pruská vojna vypukla nasledujúci deň a napríklad francúzski a nemeckí biskupi sa museli vrátiť do svojich krajín.

Okrem toho sa skončili rokovania o zjednotení talianskych krajov, ktoré vyvrcholili vstupom podporovateľov zjednotenia Talianska do Ríma 20. septembra toho istého roku, čo znamenalo koniec existencie pápežského štátu. Koncil bol prerušený a pozastavený bez formálneho ukončenia.

Konštitúcia Pastor aeternus odzrkadľovala spomínané dlhé a intenzívne diskusie a v určitom zmysle mala kompromisný charakter, pretože napríklad popierala neomylnosť encyklík a iných pápežských dokumentov doktrinálnej povahy.

Obsah oboch dogiem znamenal formalizáciu odvekej viery prítomnej v univerzálnej Cirkvi od apoštolských čias, že sv. Peter a jeho nástupcovia - rímski biskupi - vykonávajú v Cirkvi plnú moc a že sú a majú byť neomylní vo veciach viery a morálky.

Taká bola Ježišova výslovná vôľa, keď povedal svojmu učeníkovi Šimonovi, že je skalou, na ktorej vybuduje Cirkev, a uistil ho, že sa za neho modlil, aby neochabla jeho viera, a že on má posilňovať bratov vo viere (porov. Lk 22, 32).

Zároveň treba pripomenúť, že od začiatku nie všetci kresťania úplne súhlasili s týmto názorom, najmä na Východe, kde sa väčšia pozornosť venovala kolegialite biskupov a ich rovnosti pri výkone moci.

Obe pravdy viery vychádzali z inej dôležitej dogmy - o racionálnosti a nadprirodzenej povahe viery, ktorú obsahovala predchádzajúca koncilová dogmatická konštitúcia s názvom Dei Filius.

Konštitúcia Pastor aeternus pozostáva zo štvorbodového úvodu a štyroch kapitol, z ktorých prvé tri sú venované apoštolskému prvenstvu sv. Petra a rímskeho biskupa. Štvrtá kapitola - najdlhšia (13 bodov) hovorí o „neomylnom učení rímskeho biskupa“. Celkovo má celý dokument 37 bodov.