Krok navyše k plneniu poslania rodiny

V stredu 22. marca sa v Ríme začalo 10. svetové stretnutie rodín. Počas úvodného večera s názvom Festival rodín odznelo v Aule Pavla VI. vo Vatikáne päť veľkých svedectiev.

TK KBS VNSK 28.06.2022
Krok navyše k plneniu poslania rodiny

Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec František na svedectvá odpovedal vo svojom úvodnom príhovore. Cirkev prirovnal k dobrému Samaritánovi, „ktorý sa k nám približuje a pomáha nám ďalej pokračovať v ceste a urobiť „krok navyše, hoci aj malý“.

Vracajúc sa k jednotlivým svedectvám, pri každom poukázal na „krok navyše“, ktorý môžeme spoločne urobiť.

Manželstvo je dar

V prípade svedectva partnerov, ktorí dali pokrstiť svoje deti napriek tomu, že sami neuzavreli sviatosť manželstva, ide o krok navyše smerom k manželstvu, ktoré pápež František nazval „úžasným darom, ktorý má v sebe silu Božej lásky“.

Za krok navyše k objatiu kríža možno označiť smutný príbeh mladej matky, ktorá sa obetovala, aby prežil jej syn.

Manželia, ktorí si dokázali prepáčiť neveru a zachránili tak svoje manželstvo, urobili krok navyše smerom k odpusteniu, daru, „ktorý pramení z milosti, ktorou Kristus napĺňa manželský pár a celú rodinu, keď mu dovolíme konať, keď sa k nemu obrátime“.

Krok navyše smerom k prijatiu podnikla osemčlenná rodina, ktorá prijala dve ukrajinské utečenky. Nakoniec o kroku navyše smerom k bratstvu vypovedá príbeh moslimskej vdovy, ktorá dokázala s manželom kresťanom založiť rodinu „na úprimnej láske, úcte, solidarite a dialógu medzi ich kultúrami“.

Každá rodina má teda podľa Svätého Otca vo svete poslanie, ktoré má plniť, a svedectvo, ktoré má vydávať.

Prijať toho druhého

Vrcholom Svetového stretnutia rodín bola svätá omša v sobotu 25. júna na Námestí svätého Petra. Svätý Otec František sa počas nej veriacim prihovoril v homílii.

V jej úvode sa zameral na pojem sloboda, ktorý odznel v druhom čítaní. Za najväčšiu slobodu pokladá vnútornú slobodu, ktorú nám Kristus vydobyl za cenu svojej krvi.

Manželské páry pri vytváraní rodiny „urobili odvážne rozhodnutie: nevyužívať slobodu pre seba samých, ale milovať ľudí, ktorých im Boh postavil po ich boku“. V rodine sa delíme o všetko, prijímame toho druhého, sme mu nablízku. Rodina je „tým prvým miestom, kde sa učíme milovať“.

Ísť cestou rodinnej lásky

Vychádzajúc z prvého čítania, v ktorom bol opísaný vzťah medzi prorokmi Eliášom a Elizeom, pápež František všetkých veriacich vyzval zamyslieť sa nad „vzťahom medzi generáciami“.

Dôležité je, aby rodičia „nechránili svoje deti pred každou ťažkosťou a utrpením, ale snažili sa v nich zapáliť túžbu nájsť svoje povolanie a prijať poslanie, ktoré má v úmysle s nimi Boh“.

To dokážu rodičia len vtedy, ak „s vernou láskou prijmú svoje vlastné povolanie“, rovnako ako prijal Ježiš odmietnutie, odsúdenie a zabitie v Jeruzaleme, „aby vzal na seba naše hriechy“.

Pri prijímaní tohto poslania nesmieme banovať za životom, aký bol predtým, pretože „život skamenieva, keď neprijíma novosť Božieho povolania“.

V závere homílie Svätý Otec rodiny povzbudil, aby „odhodlane pokračovali na ceste rodinnej lásky a delili sa so všetkými členmi rodiny o radosť z tohto povolania“.