Mladí, nie ste tovar na dražbe

Svätá stolica v utorok 2. apríla zverejnila posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit, ktorú pápež František adresoval mladým z celého sveta a všetkému Božiemu ľudu.
VN CZ 03.04.2019
Mladí, nie ste tovar na dražbe

Talianske vydanie apoštolskej posynodálnej exhortácie Christus vivit. Snímka: profimedia.sk

Dokument má formu listu, ktorý sa skladá z deviatich kapitol rozčlenených do 299 odsekov. Rozsiahly text obsahuje analýzy situácie mladých ľudí dnešnej doby, ale aj povzbudenie a rady pre plné prežitie mladosti v priateľstve s Kristom.

Sprevádzať mladých
„Cirkev môže vždy upadnúť do pokušenia straty nadšenia a mladí ľudia jej môžu pomáhať, aby v tomto zmysle zostala mladá, aby neupadala do korupcie, nespyšnela, nemenila sa v sektu, aby bola schopná svedectva, stála nablízku tým posledným z posledných a odpísaným, bojovala za spravodlivosť a nechávala sa viesť pokorou,“ citoval z 37. článku exhortácie prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini. Zastavil sa tiež pri téme sprevádzania, ktoré bolo jedným z ústredných momentov synody.

„Nemôžeme byť Cirkvou, ktorá by neplakala nad drámami svojich mladých detí. Plakať znamená trpieť spolu. Zakúšať súcit. Súcit je základným momentom pre schopnosť skutočnej komunikácie.

Deliť sa o utrpenie je presným protikladom k uchyľovaniu sa k okamžitým záverom, ktoré nás oddeľujú od druhých. Plakať znamená sprevádzať. Mnohí si spomenú, ako veľa sa hovorilo počas synody o význame sprevádzania. O tom, ako možno či skôr treba sprevádzať aj toho, kto pochybí, nie preto, aby sme pochybili spolu s ním, ale aby sme mu osvietili myseľ.“

Život nie je len web
Veľkú pozornosť venuje nová exhortácia tiež digitálnemu priestoru. Nejde totiž len o využívanie nástrojov komunikácie, ale o život v digitalizovanej kultúre, ktorá má hlboký dopad na vnímanie času a priestoru, seba samého, druhých a sveta, na spôsob komunikácie, získavania informácií a nadväzovania vzťahov.

„Digitálne prostredie je na jednej strane kontextom účasti na sociálno-politickej sfére a aktívnom občianstve, miestom nevyhnutným na komunikáciu s mladými ľuďmi a potrebným pre pastoračné aktivity, ale je tiež územím samoty, manipulácie, zneužívania a násilia, až po extrémne prípady dark webu.

Tieto uzavreté kruhy uľahčujú šírenie falošných informácií a správ, živia predsudky a nenávisť. Šírenie fake news je výrazom kultúry, ktorá stratila zmysel pre pravdu a prispôsobuje skutočnosť partikulárnym záujmom. Povesť niektorých ľudí je ohrozená pre povrchné mechanizmy online. A tento jav sa dotýka aj Cirkvi a jej pastierov.“

Citoval z exhortácie vatikánsky prefekt pre komunikáciu. Pápež povzbudzuje mladých ľudí, aby neredukovali svoj život iba na existenciu na webe, ale využívali všetky jazyky, ktoré majú k dispozícii, vrátane ticha a kontemplácie, umenia, hudby, športu, sociálnej angažovanosti a charity.

Ježiš ponúka slobodu
Na mladých sa pápež František obracia s výzvou v pravom zmysle slova.

„Drahí mladí, máte nekonečnú cenu! Nie ste kusy, ktoré sa dajú rozpredať na dražbe! Prosím vás, nenechajte sa kúpiť, nenechajte sa zviesť, nenechajte sa zotročiť ideologickými kolonizáciami. Opakujte si to nepretržite: Nie som v dražbe, nie je na mňa vypísaná cena. Som slobodný! Zamilujte si túto slobodu, slobodu, ktorú vám ponúka Ježiš“ (ChV 122).

„Sloboda od stereotypov je pre odovzdávanie kresťanstva zásadná“ - píše v exhortácii pápež František s odkazom na sv. Oscara Romera, biskupa a mučeníka.

Kresťanstvo totiž nie je súhrnom právd, v ktoré treba veriť, zákonov, ktoré treba dodržiavať, a zákazov. Kresťanstvo je ssoba, ktorá ma tak miluje, že si nárokuje moju lásku. Kresťanstvo je Kristus. A Kristus je živý.