Musíme každý deň počúvať jeho Slovo

V Tretiu cezročnú nedeľu 26. januára Cirkev po prvý raz slávila Nedeľu Božieho slova. Tento sviatok ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis pri 1600. výročí smrti sv. Hieronyma v septembri minulého roka.
VN SK 27.01.2020
Musíme každý deň počúvať jeho Slovo

Na záver Svätý Otec odovzdal 40 zástupcom rôznych sektorov cirkevného a spoločenského života výtlačok Biblie vydanej špeciálne na túto príležitosť. Snímka: profimedia.sk

V Nedeľu Božieho slova Svätý Otec predsedal Eucharistii v Bazilike sv. Petra. Liturgia sa začala intronizáciou Svätého písma. Slávnostne vystavili knihu lekcionára používaného počas Druhého vatikánskeho koncilu.

Robte pokánie
Pápež František v svojej homílii rozjímal nad začiatkom Ježišovho účinkovania a ohlasovania. „Ako začal? Veľmi jednoduchou vetou: ,Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo’ (Mt 4, 17). Toto je základom všetkých jeho rečí: povedať nám, že nebeské kráľovstvo sa priblížilo.“

Svätý Otec ďalej uviedol, že Božie kráľovstvo je blízko, lebo Boh je blízko, zostúpil na zem a stal sa človekom. Prišiel nás osobne navštíviť z lásky.

„Chápeme už teda Ježišovu priamu výzvu: Robte pokánie, alebo zmeňte svoj život. Zmeňte svoj život, lebo sa už začal nový spôsob žitia: skončili sa časy, keď sa žije pre seba; začalo sa obdobie, v ktorom sa žije s Bohom a pre Boha, s ostatnými a pre ostatných, s láskou a pre lásku.“

Galilea pohanov
Pápež František potom upriamil pozornosť na miesto, kde Ježiš začal svoje ohlasovanie, a to na oblasť za Jordánom, na Galileu pohanov. Volala sa tak preto, lebo tam žil mix národov, jazykov a kultúr. „Viedla tam totiž Morská cesta, ktorá bola akousi križovatkou. Žili tam rybári, obchodníci i cudzinci: zaiste to teda nebolo miesto vyznačujúce sa náboženskou čistotou vyvoleného národa.“

Svätý Otec zdôraznil, že Boh prichádza do našej komplexnosti, do našich temnôt, nevyhľadáva bezpečné miesta. „[Dnes ako aj vtedy] Boh túži navštíviť tie miesta, o ktorých si myslíme, že do nich nepríde. Koľkokrát sme to práve my sami, čo ale zatvárame dvere, keď radšej uprednostňujeme ukrývať neporiadok v nás, naše temné stránky a dvojtvárnosť.“

Povolal obyčajných rybárov
„No a nakoniec, ku komu začal Ježiš hovoriť? Evanjelium uvádza, že ako ,kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí’“ (Mt 4, 18 - 19).

Pápež František poukázal na to, že prvými oslovenými neboli nejaké vybrané osoby na základe ich schopností, alebo zbožné osoby, ale obyčajný ľud. Rybári idú za ním nie preto, lebo dostali príkaz, ale z lásky. Priťahoval ich.

„Na nasledovanie Ježiša nestačí iba dobré úsilie, treba každý deň počúvať jeho volanie. Práve preto potrebujeme jeho Slovo: uprostred tisícov slov každý deň počúvať to jediné skutočné Slovo, ktoré nám nehovorí o veciach a živote.“