Na Synode biskupov bude počuť viac hlas Božieho ľudu (Aktualizované)

Vo Vatikáne predstavili v utorok 18. septembra novú apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo) o úlohe a štruktúre Synody biskupov. Medzi jej charakteristiky patrí najmä aspekt konzultovania Božieho ľudu, definovanie štruktúr Synody a spôsobov uplatňovania Petrovho primátu vo vzťahu k synodálnosti.
VN SK 18.09.2018
Na Synode biskupov bude počuť viac hlas Božieho ľudu (Aktualizované)


„Biskupské spoločenstvo s Petrom a pod Petrom sa zvláštnym spôsobom prejavuje v Synode biskupov, ktorá patrí k najcennejšiemu dedičstvu Druhého vatikánskeho koncilu,“ uvádza sa v úvodných riadkoch nového dokumentu.

Text apoštolskej konštitúcie pápeža Františka má dve časti: doktrinálnu, zloženú z 10 bodov a disciplinárno-kánonickú, pozostávajúcu z 27 článkov.

Širšia revízia synody
Svätý Otec okrem iného upresňuje prípravnú a realizačnú fázu synody, zvlášť ohľadom širokej konzultácie Božieho ľudu v partikulárnych cirkvách. Definuje tiež možnosť zvolania tzv. predsynodálneho stretnutia.

V rámci štruktúry stáleho sekretariátu Synody hovorí o možnosti zriadenia samostatných komisií na prípravu novej synody či pre realizáciu už ukončenej synody.

Apoštolskú konštitúciu Episcopalis communio zverejnili len niekoľko týždňov pred začatím októbrového zasadnutia Synody o mladých.

Dokument nesie dátum 15. septembra 2018. Nejde o náhodný výber dátumu, uviedol na tlačovej konferencii kardinál Baldisseri. Dňa 15. septembra 1965 totiž pápež blahoslavený Pavol VI., ktorý bude v októbri kanonizovaný, ustanovil Synodu biskupov.

Ako taliansky kardinál ďalej vysvetlil, pápež František sa pripája k svojim predchodcom, ktorí viackrát v priebehu rokov pristúpili k revízii štatútu Synody biskupov, Ordo Synodi Episcoporum, ktorého posledné vydanie bolo schválené Benediktom XVI. v roku 2006.

Po viac než 50 rokoch činnosti a 27 doteraz uskutočnených synodách tak prišiel vhodný moment pre širšiu revíziu, „berúcu do úvahy bohatú nadobudnutú skúsenosť, ako aj nové teologické, právnické a pastoračné perspektívy“.

Veriaci sa budú môcť vyjadriť
Pápež František v texte dokumentu zdôrazňuje efektívnosť spolupráce Synody biskupov s pápežom v otázkach najvyššej dôležitosti pre celú Cirkev.

V tomto období dejín, v ktorom sa Cirkev vydáva na novú evanjelizačnú etapu prostredníctvom permanentného stavu misie, je Synoda biskupov povolaná stať sa čoraz adekvátnejším kanálom pre evanjelizáciu dnešného sveta.

Ako sa píše v 5. článku novej apoštolskej konštitúcie, „toto dielo obnovy musí animovať pevné presvedčenie, že všetci pastieri sú ustanovení pre službu svätému Božiemu ľudu, ku ktorému oni sami patria, vo sviatosti krstu“.

Synoda sa má „čoraz viac stávať privilegovaným nástrojom načúvania Božiemu ľudu“, prostredníctvom konzultácie veriacich v partikulárnych cirkvách. Je tak „vhodným nástrojom nato, aby sa dostalo hlasu celému Božiemu ľudu prostredníctvom biskupov“.