Nové invokácie v litániách k sv. Jozefovi

Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa.
VN SK 04.05.2021
Nové invokácie v litániách k sv. Jozefovi

Informovala o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste z 1. mája, dňa liturgickej spomienky sv. Jozefa, robotníka, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských konferencií.

Kongregácia v liste pripomína 150. výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, pri príležitosti ktorého pápež František napísal apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok sv. Jozefa.

V liste kongregácie, ktorý podpísal sekretár Arthur Roche i podsekretár, píše sa, že je „príhodné obnoviť Litánie ku cti sv. Jozefa, schválené v roku 1909 Apoštolskou stolicou, tým, že sa do nich začlení sedem invokácií, čerpajúcich z prejavov pápežov reflektujúcich na aspekty postavy patróna univerzálnej Cirkvi“.

Nové invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:

Ochranca Vykupiteľa – Ján Pavol II. takto nazval apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.

Kristov služobník (Serve Christi) – Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos, č. 8 a Patris corde, č. 1.

Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.

Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František takto hovorí o svätom Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde.

Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie: Patrón utečencov (Patrone exsulum), Patrón trpiacich (Patrone afflictorum), Patrón chudobných (Patrone pauperum).

Zaradenie jednotlivých invokácií do poradia v litániách je zrejmé zo zverejnenej latinskej podoby liturgického textu. Ako sa uvádza v liste Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, biskupské konferencie „podľa ich obozretného zváženia môžu zaviesť aj ďalšie invokácie, prostredníctvom ktorých je osobitne uctievaný sv. Jozef v ich krajinách“.