Pápež obnovil prosbu o odpustenie zlyhaní katolíkov

Popoludňajší program prvého dňa apoštolskej cesty pápeža Františka v Grécku sa 4. decembra začal zdvorilostnou návštevou Svätého Otca u hlavy Gréckej pravoslávnej cirkvi Hieronyma II. Pri stretnutí obnovil prosbu o odpustenie chýb katolíkov z minulosti a vyjadril úprimnú túžbu po jednote.

VN SK 06.12.2021
Pápež obnovil prosbu o odpustenie zlyhaní katolíkov

Návšteva pápeža Františka u pravoslávneho aténskeho arcibiskupa Hieronymosa II. v Aténach. Snímka: profimedia.sk

„Prišiel som sem s láskou a úctou ako pútnik a brat v Kristovi. Myslím na naše spoločné apoštolské korene a modlím sa k Duchu Svätému, aby nám pomohol spoločne kráčať po jeho cestách“ - tento odkaz zanechal v pamätnej knihe pápež František pri stretnutí s Hieronymom II., arcibiskupom Atén a celého Grécka.

Svätý Otec pri stretnutí v príhovore využil obraz olivovníka a oleja z jeho plodov – symbolu bratského spoločenstva, múdrosti a útechy. Poukázal na spoločné apoštolské korene oboch cirkví i na neskoršie narušenie jednoty.

V mene Katolíckej cirkvi sa podobne ako kedysi Ján Pavol II. ospravedlnil za chybné postoje minulosti.

„S hanbou - priznávam to za Katolícku cirkev - konanie a rozhodnutia, ktoré mali len málo alebo nemali vôbec nič spoločné s Ježišom a evanjeliom a ktoré boli skôr poznačené túžbou po zisku a moci, spôsobili chradnutie jednoty -spoločenstva.

Tak sme dovolili, aby bola plodnosť ohrozená rozdelením. Dejiny majú svoju váhu a ja tu dnes cítim potrebu obnoviť svoju prosbu Bohu i bratom o odpustenie za chyby, ktorých sa dopustili mnohí katolíci.

Veľkou útechou je však istota, že naše korene sú apoštolské a že i napriek deformáciám času Božia rastlina rastie a prináša plody v tom istom Duchu. A je to milosť, keď si navzájom uvedomujeme svoje plody a spoločne za ne ďakujeme Pánovi.“

„Nebojme sa jedni druhých, ale pomáhajme si navzájom uctievať Boha a slúžiť blížnemu bez prozelytizmu a s plným rešpektovaním slobody druhých,“ vyzval Svätý Otec, pričom dodal: „Ako môžeme svedčiť svetu o evanjeliovej svornosti, ak sme my kresťania stále rozdelení?

Ako môžeme ohlasovať lásku Krista, ktorý zhromažďuje národy, ak nie sme jednotní medzi sebou? Urobilo sa toľko krokov, aby sme si šli v ústrety.

Vzývajme Ducha spoločenstva, jednoty, aby nás viedol po svojich cestách a pomohol nám založiť našu jednotu nie na kalkuláciách, stratégiách a pohodlnosti, ale na jedinom vzore, na ktorý máme hľadieť, a tým je Najsvätejšia Trojica.“

Pápež poukázal na dôležitosť úprimnej vôle odpustiť si a zmieriť sa, k čomu nás nabáda najmä viera v Kristovo vzkriesenie: „Apoštoli, plní strachu a váhania, sa zmierovali s trýznivým sklamaním z (Kristovho) umučenia, keď pred sebou uvideli vzkrieseného Pána.

Práve z jeho rán, ktoré sa zdali nezahojiteľné, čerpali novú nádej, nevídané milosrdenstvo, lásku väčšiu než ich chyby a biedy, ktorá ich mala premeniť na jedno telo, zjednotené Duchom v mnohorakosti toľkých rôznych údov.

Nech na nás zostúpi Duch ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána, Božie milosrdenstvo, schopné oslobodiť ducha a vzbudiť v každom obnovenú disponovanosť. Nech nám pomôže, aby sme sa nedali ochromiť negatívnymi postojmi a predsudkami z minulosti, ale aby sme na realitu hľadeli novými očami.

Potom súženia minulosti ustúpia úteche prítomnosti a my budeme utešení pokladmi milosti, ktoré znovuobjavíme v našich bratoch. Ako katolíci sme sa práve vydali na cestu prehlbovania synodality a cítime, že sa od vás máme čo učiť.

Úprimne po tom túžime, pretože sme si istí, že keď sa bratia a sestry vo viere zbližujú, do sŕdc zostupuje útecha Ducha.“

Pri vzájomnej výmene darov Svätý Otec venoval Hieronymovi II. kópiu starobylého iluminovaného rukopisného vydania Svätého písma, známeho ako Codex Pauli, z čias Karola Veľkého.

Faksimile vzácneho vydania Biblie uchovávaného benediktínmi vyhotovili pri príležitosti osláv 2000 rokov od narodenia sv. Pavla. Kniha je viazaná v bielej koži a zdobená kovovými tabuľkami s motívmi reliéfov z brány Baziliky sv. Pavla za hradbami v Ríme.

Pápež František podaroval Pravoslávnemu arcibiskupstvu v Aténach aj dve korunky pre ikonu Panny Márie s Ježišom.