Potrebujeme prehodnotiť právny pohľad na potrat

„Potrat sa chybne začal vydávať za prejav úplnej slobody namiesto tolerovanej praxe. Táto zmena perspektívy hlboko ovplyvnila spoločnosť a narušila právny poriadok nielen v otázke regulácie pôrodnosti,“ píšu autori štúdie na tému Právo a prevencia potratu v Európe (Law and Prevention of Abortion in Europe) vydanej Európskym centrom pre právo a spravodlivosť.
VN CZ 28.06.2019
Potrebujeme prehodnotiť právny pohľad na potrat

Ilustračná snímka: ingimage.com

Táto medzinárodná mimovládna organizácia na podporu a ochranu ľudských práv sa venuje predovšetkým otázke náboženskej slobody a ochrany dôstojnosti človeka. Má osobitné poradné postavenie pri OSN a vystupuje na obranu týchto hodnôt pri Európskom súde pre ľudské práva a ďalších európskych inštitúciách.

Sociálne právo nepotratiť
Opiera sa pritom o duchovné a morálne hodnoty, ktoré - ako sa uvádza v preambule štatútu Rady Európy - sú spoločným dedičstvom Európanov a skutočným zdrojom slobody jednotlivca, politickej slobody a vlády zákona, a teda zakladajúcich princípov pravej demokracie

 Kniha o prevencii potratov je výsledkom viac ako desaťročnej práce v tejto oblasti.

Materiál zhromaždený skupinou pod vedením Grégora Puppincka predkladá sociálne konotácie potratu, odpovedá na niektoré obvyklé námietky a načrtáva konkrétne návrhy vedúce k zníženiu frekvencie interrupcií.

Autori sa pokúšajú ponúkať skôr konkrétne návrhy z perspektívy prevencie než abstraktné práva a poskytujú ideové a právne základy protipotratovej politiky.

Hlavná kapitola knihy nesie názov Prevencia potratu, zaručenie sociálneho práva nepotratiť, predkladá základy prevencie potratu na základe konkrétnych opatrení, ktoré sa s úspechom uplatnili v niektorých krajinách.

Potrat nie je sociálny problém
Situáciu žien i koherentnosť práva môže zlepšiť obyčajné označenie potratu za tragické a traumatické ničenie ľudského života, ktorému by sa malo predchádzať a nie ho vyzdvihovať ako základné právo človeka.

Práve týmto spôsobom niekoľko európskych krajín dosiahlo významné zníženie potratov v svojich spoločnostiach. Kniha okrem iného ponúka realistickú a zákonodarnú víziu založenú na detailnej štúdii o príčinách a následkoch potratov.

Závery výskumu vedú k prehodnoteniu potratu ako sociálneho a zdravotného problému a vidia v ňom otázku, ktorú možno riešiť na základe osvety a prevencie.

Táto politika zodpovedá taktiež známemu vyhláseniu Simony Veilovej, ktorá verejne poprela existenciu akéhokoľvek „práva“ na potrat a vyhlásila, že by mal byť tolerovaný len ako posledné riešenie pri osobitných okolnostiach.

Práve takto medzinárodné a európske zákony stále do značnej miery koncipujú túto problematiku a poskytujú tak silnú zákonnú podporu politiky prevencie a dokonca práva na život nenarodeného.

Autori knihy tiež poukazujú na skutočnosť, že prevrátená perspektíva v prístupe k potratovým zákonom ovplyvnila pohľad na ďalšie práva a princípy, ako je zákaz sexuálnej a genetickej diskriminácie, právo na život, sloboda svedomia a sloboda prejavu a výrazu.