Sám seba považoval za prach

Cirkev v nedeľu 4. septembra oficiálne priznala pápežovi Jánovi Pavlovi I. titul blahoslavený. Svätý Otec František určil jeho liturgický deň na 26. augusta. Vtedy Albina Lucianiho zvolili na Petrov stolec.
VN SK 06.09.2022
Sám seba považoval za prach

Cez úsmev dokázal Ján Pavol I. vyžarovať dobrotu Pána. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec predsedal slávnosti blahorečenia na Námestí svätého Petra za kvapiek dažďa. Veľkú časť prítomných tvorili rodáci z horskej oblasti Dolomitov v regióne Veneto – Benátsko.

Biskup Diecézy Belluno-Feltre Renato Marangoni predniesol v latinčine žiadosť o zapísanie Jána Pavla I. medzi blahoslavených a postulátor kauzy kardinál Beniamino Stella prečítal životopis kandidáta.

Svätý Otec následne vyslovil latinskú formulu beatifikácie, v ktorej stanovil pre blahoslaveného Jána Pavla I. liturgický dátum 26. augusta. Počas slávnostného spevu vystavili na verejnú úctu netradičný relikviár, ktorý tvorí list rukopisu Albina Lucianiho. Jeho biskupské heslo znelo Pokora (Humilitas).

MILOVAŤ

Pápež František v homílii upriamil pozornosť na Jána Pavla I. ako človeka, ktorý konal s láskou. „Hľadiac na Ukrižovaného, sme povolaní k vznešenosti tejto lásky: očistiť sa od našich skreslených predstáv o Bohu a od svojej uzavretosti. Milovať jeho i našich blížnych v Cirkvi i v spoločnosti aj tých, ktorí zmýšľajú inak ako my, dokonca aj nepriateľov.“

Svätý Otec ďalej rozvinul výrok Jána Pavla I., ktorý hovoril: „Ak chceš pobozkať ukrižovaného Ježiša, nemôžeš to urobiť bez toho, aby si sa nesklonil ku krížu a nedal sa pichnúť niektorým tŕňom z koruny, ktorá je na Pánovej hlave.“

ŽIŤ NAPLNO

„Toľkokrát máme pokušenie žiť polovičato,“ pokračoval pápež František. „Tak, že nikdy neurobíme rozhodujúci krok, nikdy nevzlietneme, nikdy neriskujeme pre dobro, nikdy sa skutočne neangažujeme pre druhých. Ježiš od nás žiada toto: ži evanjelium a budeš žiť nie polovičato, ale naplno.“

Takto žil aj Ján Pavol I. „V radosti z evanjelia, bez kompromisov, milujúc až do konca... Krásna je Cirkev s radostnou tvárou, tvárou pokojnou, tvárou usmievavou, ktorá nikdy nezatvára dvere, ktorá nedáva srdciam zatrpknúť, ktorá nebedáka a neprechováva nevôľu, ktorá nie je nahnevaná, nie je netrpezlivá, ktorá nepôsobí mrzuto a netrpí nostalgiou za minulosťou, upadajúc do spiatočníctva.“

SLOVÁCI NA BLAHOREČENÍ

Hlavným celebrantom bol kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikastéria pre kauzy svätých. Spolu s ním koncelebrovali desiatky kardinálov, 150 biskupov a dve stovky kňazov.

Medzi koncelebrujúcimi boli aj Slováci Ján Kuboš a Peter Beňo, vicerektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule Michal Janiga, ktorý prišiel so skupinkou bohoslovcov.

Na mimoriadnej cirkevnej udalosti nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Na záver slávnosti sa Svätý Otec modlil za mier na celom svete, zvlášť za Ukrajinu.