Slováci v Ríme si uctili vierozvestcov

Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14. februára, v deň smrti sv. Konštantína Cyrila, má tento rok mimoriadny charakter. Okrúhle 1150. výročie Cyrilovho narodenia sa pre nebo si pripomína Cirkev sláveniami v Ríme i na Slovensku.
VN SK 11.02.2019
Slováci v Ríme si uctili vierozvestcov

Slováci si svätou omšou v kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripomenuli patrónov kolégia. Snímka: Jozef Barlaš

V kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v nedeľu 10. februára konala slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku patrónov kolégia.

Liturgii predsedal páter Lucián Mária Bogucki OFMConv, rektor Kolégia penitenciárov Baziliky sv. Petra, ktorý je špirituálom pápežského slovenského kolégia.

Koncelebrovali rektor kolégia Pavol Zvara spolu s desiatkami diecéznych i rehoľných kňazov, členmi kolégia a zástupcami ďalších pápežských kolégií v Ríme.

Spolu s veľvyslancami Slovenskej republiky pri Svätej stolici a pri Talianskej republike Marekom Lisánskym a Jánom Šothom bol na slávnosti prítomný kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a spoluzakladateľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Nechýbali slovenskí veriaci z Ríma a okolia.

Vierozvestcov si uctia slovanské národy
Hlavná slávnosť v Ríme vo štvrtok 14. februára o 18.30 spojí pri oltári Baziliky sv. Klementa viaceré slovanské národy, ktoré sa hlásia k duchovnému odkazu sv. Cyrila a Metoda.

Hlavným celebrantom bude arcibiskup Záhrebu kardinál Josip Bozanić. Po svätej omši bude nasledovať tradičná procesia so sviecami za spevu litánií do podzemia baziliky, kde sa duchovná časť slávenia uzavrie modlitbou pri hrobe sv. Cyrila.

Sv. Cyril túžil po Bohu
Pripomeňme, že svätý Konštantín Cyril zomrel 14. februára 869 v Ríme, kde tri mesiace predtým prijal mníšske rúcho. Pochovaný je v Bazilike sv. Klementa pri Labijskej ceste – Via Labicana, kde sa v podzemí nachádza oltár na pôvodnom mieste jeho pochovania.

Relikvia sv. Cyrila je v Ríme vystavená v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a na Slovensku si ju možno uctiť v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.

Predseda Rady KBS pre históriu, nitriansky biskup Viliam Judák v tejto súvislosti pripomenul dve črty osobnosti sv. Konštantína-Cyrila. Sú nimi jeho hlboká vzdelanosť a svätosť: „Priniesol nám písmo a preložil mnohé knihy do reči ľudu, aby boli liturgia a posvätné texty zrozumiteľné. Ale bol to aj človek, ktorý túžil po svätosti, túžil po Bohu.“

Biskup Judák pripomenul, že utiahnutie sa sv. Cyrila do samoty mníšskeho a kontemplatívneho života poukazuje na spojenie vzdelanosti s túžbou po teológii srdca: „Človek každých čias môže byť nielen vzdelaný, ale môže byť aj človekom veriacim, ktorý na prvé miesto postaví Boha. A to urobil Konštantín aj so svojím bratom Metodom.“