Speváci prebudili Vatikán

V sobotu 24. novembra prijal pápež František na osobitnej audiencii vo Vatikáne viac ako 7 000 spevákov a hudobníkov farských a diecéznych chrámových zborov z celého sveta.
VN SK 24.11.2018
Speváci prebudili Vatikán

Aulu Pavla VI. zaplnili účastníci Medzinárodného stretnutia speváckych zborov, ktoré sa konalo v Ríme v dňoch 23. – 25. novembra pri príležitosti sviatku patrónky hudobníkov sv. Cecílie. Prišiel medzi nich aj pápež František. 

Jazyk hudby
Po srdečnom zvítaní sa pontifex poďakoval umelcom za ich spoluúčasť na evanjelizácii. V príhovore zdôraznil význam jazyka hudby pre veriacich.
„Celkom osobitý je význam hudby.

Jazyk hudby predstavuje pastoračný prostriedok, ktorý sa dotýka zvlášť liturgie a jej obnovy.
Vaša hudba a váš spev sú skutočným nástrojom evanjelizácie v tej miere, v akej sa stávate svedkami hĺbky Božieho slova, ktoré sa dotýka ľudských sŕdc, a umožňujete, aby slávenie sviatostí, osobitne Eucharistie, dávalo pocítiť krásu raja.“

Musíme oceniť ľudovú zbožnosť
Význam hudby sa prejavuje aj vďaka tomu, že každý národ má svoje charakteristické hudobné prejavy zakorenené v ľude, na čo pamätá aj Cirkev.
„Druhý vatikánsky koncil realizujúc liturgickú reformu potvrdil, že hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Myslím zvlášť na mnohé tradície našich komunít rozptýlených po celom svete, ktoré dávajú vyniknúť formám s väčším zakorenením v ľudovej kultúre.

Táto ľudová zbožnosť, ktorá sa vie kreatívne modliť, ktorá vie kreatívne spievať, tá ľudová zbožnosť, ktorá, ako to povedal istý taliansky biskup, je imunitným systémom Cirkvi. A spev udržiava túto zbožnosť. Cez túto hudbu a spev sa dáva hlas aj modlitbe a takýmto spôsobom sa vytvára skutočný medzinárodný chorál, v ktorom jednohlasne stúpa k Otcovi všetkých chvála a oslava jeho ľudu.“

Animujte liturgický spev
Pápež František prítomných povzbudil, aby svojím spevom pomáhali animovať liturgický spev, a zároveň ocenil aj iné formy ľudovej zbožnosti ako prejav činnosti Ducha Svätého.

„Študujete a pripravujete sa s cieľom, aby sa váš spev stal melódiou, ktorá povzbudzuje k modlitbe a k liturgickému sláveniu. Neupadnite však do pokušenia potreby vyniknúť, ktorá zatemňuje vašu snahu a znižuje aktívnu spoluúčasť ľudu na modlitbe.

Prosím, nerobte zo seba primadony. Buďte animátormi spevu celého zhromaždenia bez toho, že by ste ho mali vytesniť, a tak obrať Boží ľud o možnosť spievať s vami a vydávať svedectvo o modlitbe, ktorá je cirkevná a komunitná. Občas ma zarmucuje, keď sa pri niektorých sláveniach nádherne spieva, ale ľud sa k tomu nedokáže pripojiť.“

Svätý Otec František na záver príhovoru ešte raz vyzval vedúcich zborov, aby nezanedbali hodnotu ľudovej nábožnosti, ako sú odpusty, procesie, nábožné tance a spevy.