Spovedné tajomstvo je neporušiteľné

Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva a neprípustnosť jeho spochybnenia akýmikoľvek politickými alebo legislatívnymi snahami – toto všetko prehľadne vysvetľuje dokument Apoštolskej penitenciárie schválený pápežom Františkom.
VN SK 08.07.2019
Spovedné tajomstvo je neporušiteľné

Spovedné tajomstvo nepripúšťa žiadnu výnimku. Ilustračná snímka: iStock

Spovedné tajomstvo má osobitný sviatostný charakter a nemožno ho klásť na jednu úroveň s profesionálnym tajomstvom, známym z mnohých odborov v pracovnoprávnej a občianskej oblasti.

Nezavádza novú prax
Niekoľkostranová Nóta Apoštolskej penitenciárie o dôležitosti vnútorného fóra a o nedotknuteľnosti sviatostnej pečate nesie podpisy hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Krzysztofa Nykiela.

V úvodnej časti hovorí o dôležitosti vysvetľovania tejto problematiky širokej verejnosti vzhľadom na aktuálne dianie v Cirkvi i spoločnosti, a to aj v súvislosti s existenciou „negatívnych predsudkov“ spojených s výskytom škandálov sexuálneho zneužívania.

Na pomoc lepšiemu porozumeniu terminológii a zásadám v tejto oblasti dokument predkladá v troch častiach nasledovné témy: 1. Sviatostná pečať, 2. Mimosviatostné interné fórum a duchovné vedenie a 3. Tajomstvá a iné špecifické limity týkajúce sa komunikácie.

Nóta Apoštolskej penitenciárie nezavádza nové prvky cirkevnej praxe, ale vysvetľuje a prehľadným spôsobom orientuje v problematike, ktorá má široký dosah na život jednotlivcov i spoločnosti.

Téma sviatostnej pečate spovedného tajomstva patrila k významným bodom aj na nedávnom kurze o vnútornom fóre, na ktorom sa vo Vatikáne v závere marca zúčastnilo vyše 700 záujemcov.

Dnes sa musí všetko zverejniť
Dôvody vydania nóty, ktorá vznikla na priamy pokyn Svätého Otca, vysvetľuje kardinál Piacenza. Upriamuje pozornosť na to, že dnes sa v domnelej snahe o transparentnosť zverejňuje všetko bez ohľadu, či sú informácie pravdivé, alebo nie.

„Keďže je verejná mienka považovaná za poslednú inštanciu, sú príliš často zverejňované informácie všetkého druhu, týkajúce sa aj súkromnej a dôvernej sféry, čo nevyhnutne vedie alebo viac či menej podporuje povrchné úsudky, neoprávnene a neodvratne poškodzujúce dobrú povesť druhých.

Tento postoj sa vyskytuje aj v Cirkvi, ktorej právny poriadok by vraj mal byť v mene domnelej korektnosti a transparentnosti prispôsobený zákonom štátov, v ktorých Cirkev pôsobí.“

Hlavný penitenciár v tejto súvislosti a v súlade s tým, čo hovorí aj pápež František, upozorňuje na absolútnu neporušiteľnosť sviatostného spovedného tajomstva, ktoré je založené na božskom práve a nepripúšťa žiadnu výnimku.

„Spovedník konajúci in persona Christi capitis sa dozvedá o hriechoch kajúcnika ,nie ako človek, ale ako Boh,’ ako hovorí sv. Tomáš Akvinský. Z tohto dôvodu je povolaný tajiť obsah spovede nie z akejsi ,oddanosti’ kajúcnikovi, ale najmä z úcty k posvätnosti tejto sviatosti.“

Kardinál Mauro Piacenza pripomína, že nie je možné porovnávať profesijné tajomstvo (lekári, právnici) so sviatostným spovedným tajomstvom.

„Štátna legislatíva nemôže rozväzovať sviatostné spovedné tajomstvo, ako to niekedy robia v prípade profesijných tajomstiev. Sviatostné tajomstvo totiž nie je záväzok uložený zvonku, ale vnútorná požiadavka sviatosti samotnej a nemôže byť teda rozviazané ani samotným kajúcnikom.“