Trvalý diakon nie je luxusným miništrantom

Svätý Otec František sa 19. júna stretol s trvalými diakonmi rímskej diecézy. Na osobitnú audienciu prišli spolu so svojimi rodinami. V rímskej diecéze, ktorá má 335 farností, pôsobí 137 trvalých diakonov.
VN SK 22.06.2021
Trvalý diakon nie je luxusným miništrantom

Svätý Otec František sa stretol s trvalými diakonmi Rímskej diecézy a ich rodinami. Snímka: profimedia.sk

Stretnutie sa konalo v priestrannej Aule požehnaní nad priečelím Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec František sa v srdečnej atmosfére prihovoril otcom rodín, ktorí sú zároveň vysvätenými trvalými diakonmi.

Zameral sa na poslanie diakona v duchu Druhého vatikánskeho koncilu ako „vlastného a trvalého stupňa hierarchie“ na rozdiel od chápania diakonátu z predchádzajúcej doby ako medzistupňa na prijatie kňazstva.

„Už samotné zdôraznenie tejto skutočnosti pomáha prekonávať neduh klerikalizmu, ktorý stavia akúsi kňazskú kastu nad Boží ľud. Ak sa táto vec nerieši, bude pokračovať klerikalizmus v Cirkvi. Diakoni práve preto, že sú oddaní službe tomuto ľudu, pripomínajú, že v cirkevnom tele sa nikto nemôže vyvyšovať nad druhých.

V Cirkvi musí platiť opačná logika, logika poníženia sa. Všetci sme povolaní sa ponížiť, pretože Ježiš sa ponížil, stal sa sluhom všetkých.“ Svätý Otec poukázal na skutočnosť, že diakonát je vstupnou bránou sviatosti posvätného stavu a dodal: „Diakonom sa zostáva navždy. Pamätajme, že pre Ježišových učeníkov milovať znamená slúžiť a slúžiť znamená kraľovať. Moc spočíva v službe, nie v inom.“

Pápež František zdôraznil, že diakon nie je niekým, kto supluje kňazské funkcie pri nedostatku kňazov. Nie je preto ani nijakým polovičným kňazom, ani akýmsi luxusným miništrantom, ale koná službu, ktorá je vo vzťahu k chudobným, a vyznačuje sa vlastnou diakonskou duchovnosťou, spiritualitou služby.

Svätý Otec ju vystihol dvoma charakteristikami: po prvé, je to vnútorná disponibilita srdca s poslušnou ochotou povedať áno a bez naviazanosti na vlastné záujmy; po druhé, vonkajšia otvorenosť, s pohľadom obráteným ku všetkým, zvlášť k tým, čo zostali mimo alebo sú vylúčení.

Pápež František pri stretnutí s trvalými diakonmi Rímskej diecézy kládol všetkým na srdce ani nie tak samotnú činnosť, ale to, aby im nechýbali tri nasledujúce postoje: poníženosť, čiže pokora, ďalej to, aby boli dobrými manželmi a dobrými otcami a starými otcami. A do tretice, aby mali prorocký zrak.

„Napokon tretia vec, ktorú od vás očakávam, je, aby ste boli hliadkami: nielen aby ste dokázali zahliadnuť vzdialených a chudobných – toto nie je také náročné; ale aj aby ste pomáhali kresťanskej komunite postrehnúť Ježiša v chudobných a vo vzdialených, zatiaľ čo on klope na naše dvere prostredníctvom nich,“ vyzval trvalých diakonov pápež František.